Sprawozdanie o stosowaniu terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Wraz z nadejściem nowego roku doszły nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców a jest to sporządzanie sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26), który stanowi, że kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dla wyjaśnienia należy przytoczyć, że podmiotami o których mowa w art. art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są: kierownicy podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz kierownicy podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

W swojej treści art. 13a u.p.n.o.t.h. nie precyzuje jak należy rozumieć pojęcie kierownika w rozumieniu art. 27b u.p.d.o.p. Jednakże przyjmuje się, że zamiarem ustawodawcy było wskazanie podmiotu sprawującego funkcje kierownicze w danym podmiocie. Za kierownika będziemy zatem uważać członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy – członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Powyższa regulacja nie zmienia zasad reprezentacji wyżej opisanych podmiotów, konstruuje ona jedynie zasadę, według której odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania spoczywa na wszystkich członkach organu wieloosobowego. Przytoczony przepis konstruuje odpowiedzialność quasi solidarną, według której niezłożenie sprawozdania przez któregokolwiek z członków organu wieloosobowego skutkuje odpowiedzialnością każdego członka tego organu, natomiast złożenie sprawozdania przez któregokolwiek członka organu wieloosobowego zwalnia pozostałych. Jednocześnie należy wskazać, że wspomniany przepis nie nakłada obowiązku osobistego złożenia sprawozdania, może zatem ono być złożone przez pełnomocnika.

Termin złożenia sprawozdania został określony wprost w treści art. Art. 13a ust 1 u.p.n.o.t.h. z którego treści wynika, że sprawozdanie sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy i składa do dnia 31 stycznia każdego roku. Użycie przez ustawodawcę pojęcia roku kalendarzowego rozwiewa wszelkie wątpliwości co do zagadnienia, czy rozliczenie składa się za rok kalendarzowy, czy za rok obrotowy.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26)
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 21.01.2021r.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Download file
1