Pranie pieniędzy co to jest?

Pranie pieniędzy co to jest?

Seria Expercka

https://pasternaklegal.pl/pranie-pieniedzy-co-to-jest/

Spis treści:
1. Co to jest pranie brudnych pieniędzy
2. Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa
3. Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?
4. PODSUMOWANIE

Co to jest pranie brudnych pieniędzy ( ang. money laundering)?

Pranie pieniędzy to poważne przestępstwo, które ma zauważalny wpływ na stabilność gospodarczą i finansową społeczeństwa. Pranie brudnych pieniędzy niejednokrotnie kojarzy się z amerykańskimi filmami akcji. Nic też dziwnego, ponieważ samo to pojęcie powstało na fundamentach działającej niezgodnie z prawem chicagowskiej grupy przestępczej. Aktualnie rozwój informatyzacji i cyfryzacji wprowadził przestępców w świat online, który ułatwia pranie pieniędzy na większą skalę, a zarazem ułatwia metody prania pieniędzy i techniki prania pieniędzy. Decentralizuje też źródła pochodzenia pieniędzy. Nielegalne źródła pieniędzy mogą być ukryte w pozornie legalnych operacjach finansowych. Pranie brudnych pieniędzy niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji począwszy od destabilizacji systemu finansowego kraju.  Walka z praniem pieniędzy wymaga tworzenia nowych rozwiązań prawnych, tak by regulacje dotyczące prania pieniędzy odpowiadały wymaganiom rynku. Poprzez ten nielegalny proceder zaburzone zostają mechanizmy funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Wobec powyższych zagrożeń rządy wielu państw podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom.

W dużym uproszczeniu proceder prania pieniędzy oznacza wprowadzenie do legalnego obrotu instrumentów finansowych, pieniędzy lub innych wartości, które uprzednio uzyskano niezgodnie z obowiązującym prawem. ,

W polskim prawie problematykę regulującą przeciwdziałanie zjawisku prania brudnych pieniędzy reguluje m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Pierwsza z wymienionych odnosi się do sformułowania ,,pranie pieniędzy”, druga zaś posługuje się wyrażeniem ,,pranie brudnych pieniędzy”.

Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu karnego

§ 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub  przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1 lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy pozostaje przestępstwem ściśle powiązanym z istnieniem zorganizowanych struktur przestępczych, a także często pozostaje w związku z popełnianymi w obrocie gospodarczymi przestępstwami. Prawo karne gospodarcze opisuje odpowiedzialność związana z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej o:

Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa

Pranie pieniędzy stanowi realne zagrożenie dla uczciwego środowiska biznesowego. Wprowadzenie procedur antyprania pieniędzy w przedsiębiorstwie staje się zatem nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem budowania zaufania i uczestnictwa w zrównoważonym rynku.

W związku z tym, kancelarie prawnicze specjalizujące się w obronie w sprawach karnych związanych z praniem pieniędzy odgrywają kluczową rolę w ochronie praw i interesów ich klientów.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Ochrona Twoich interesów to nasza misja! Zabezpiecz swoje finanse i przyszłość biznesu już teraz!

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli razem opracować skuteczną strategię ochronną.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?

W Polsce przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest realizowane przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, podmioty sektora finansowego oraz niefinansowego,  Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Najwyższą Izbę Kontroli, organy administracji rządowej, samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne. Według GIIF można wyróżnić trzy etapy prania pieniędzy, czy też fazy prania pieniędzy, tj.: lokowanie, maskowanie, integracja. Potrzeba prania pieniędzy może mieć różne uwarunkowania. System przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazuje, iż pierwszy z nich polega na wprowadzeniu nielegalnych środków do obrotu, kolejny na wyodrębnieniu ów środków od nielegalnego źródła, zaś ostatni sprowadza do konstrukcji uzasadniającej być posiadanych środków.

Niejednokrotnie zdarza się, iż zwalczanie procederu prania pieniędzy czy też ściganie prania pieniędzy wymaga współpracy międzynarodowej z uwagi na nowe metody prania pieniędzy przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji na odległość. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy wymaga stałej kontroli i nowych narzędzi z uwagi na ryzyko prania pieniędzy w różnych formach. Każdy przypadek prania brudnych pieniędzy zgłasza się jako zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy zgłasza niezwłocznie właściwy organ. Zawiadomienie o podejrzeniu powinno być uzasadnione.

Operacje prania pieniędzy to procesy złożone, a zarazem zjawisko zaliczane również jako przestępstwo gospodarcze. Dlatego też system przeciwdziałania praniu pieniędzy musi być spójny i gotowy na nowatorskie rozwiązania wykrywające źródło brudnych pieniędzy. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce stale się rozwija. Ściganie prania pieniędzy odbywa się z urzędu. Z uwagi na charakter sankcji karnych również organy ścigania zajmują się przestępczością prania brudnych pieniędzy. Zwalczanie prania pieniędzy staje się nie lada wyzwaniem dla organów ścigania. Jak wskazano proces prania pieniędzy jest złożony. Zwalczanie prania pieniędzy jest trudne z uwagi na charakter tych przestępstw, a w szczególności trudności w ich wykryciu.

Ustawodawca nałożył zatem szereg obowiązków na rożnego rodzaju instytucje obowiązane, których jest kilkanaście. Instytucją obowiązaną zgodnie z przepisami prawa polskiego są nie tylko instytucje finansowe ale również przedsiębiorcy prowadzący określoną działalność gospodarczą lub realizujący transakcje gotówkowe o określonym progu. Czy wiesz, że jedną z instytucji obowiązanych jest biuro rachunkowe?

Ustawodawca jednocześnie przewiduje surowe sankcje za nie przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nie przestrzeganie przez przedsiębiorcę procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy może rodzić dotkliwą sankcję finansową ale również skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Bezpieczeństwo Twojego Biznesu zaczyna się od posiada wiedzy i znajomości otoczenia prawnego. Wiedza o konieczności wdrożenia procedur AML może okazać się niezbędna dla prowadzonego przez Ciebie biznesu. Skuteczne wdrożenie procedur oraz odbycie szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez samego przedsiębiorcę ale również jego personel może okazać się konieczne i niezbędne.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie Klientom biznesowym. Ochrona przed ryzykiem finansowym jest teraz łatwiejsza niż myślisz! Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie AML. Zabezpiecz swoje interesy już dziś!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

KANCELARIA WARSZAWA
KANCELARIA MARKI
KANCELARIA LUBLIN

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1