CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnianie tożsamości beneficjentów. Prawo wyróżnia instytucje obowiązane do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych – są to m. in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia czy chociażby spółki europejskie.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

Spis treści:
1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
2. Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?
3. Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?
4. Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?
5. PODSUMOWANIE
6. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To zagadnienie zostało szczegółowo omówione we wpisie Kim jest Beneficjent rzeczywisty? w jednym z poprzednich wpisów – kliknij tutaj

W skrócie, według definicji, jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dysponują takimi uprawnieniami, które pozwalają im w sposób faktyczny sprawować kontrolę nad sprawami podmiotu i wywierać wpływ na jego funkcjonowanie. Mogą być to osoby na stanowiskach kierowniczych lub takie, które posiadają więcej niż 25% udziałów lub akcji (w przypadku spółki akcyjnej) w spółce.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?

Pierwszym krokiem, poprzedzającym zgłoszenie, należy zidentyfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym danego podmiotu. Musi się to odbyć z zachowaniem należytej staranności, aby uniknąć wysokich kar związanych z nienależytym wykonaniem ustawy AML.

Ustalenie beneficjenta wymaga szczegółowej analizy wszelkich dokumentów podmiotu m.in. statutu czy umowy. Dopiero po takiej weryfikacji, gdy okaże się, że istnieją osoby spełniające przesłanki z ustawy AML – należy dokonać zgłoszenia.

Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo zweryfikować beneficjenta rzeczywistego ? a może chcesz ustalić beneficjenta rzeczywistego fundacji, beneficjenta rzeczywistego stowarzyszenia ? beneficjenta rzeczywistego spółki ? a może jesteś instytucją obowiązaną?

Nie zwlekaj i skontaktuj się – brak podjęcia odpowiednich działań może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest szybkie o ile dysponujesz odpowiednią wiedzą. Dokonuje się go przez Internet.

·        Wejdź na stronę CRBR i kliknij w zakładkę „rejestr CRBR”

·        Stwórz nowe zgłoszenie lub zaktualizuj już uprzednio dokonane.

·        Podaj wymagane informacje podlegające zgłoszeniu i uzupełnij formularz w sposób prawidłowy

·        Podpisz zgłoszenie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

– zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione. System nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika, a jedynie przez prokurenta.

Po wysłaniu podpisanego dokumentu na ekranie pojawi się komunikat z kodem, który należy skopiować i zapisać. Będzie on potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru należy wrócić do strony głównej CRBR i kliknąć w zakładkę „sprawdź status”. Po wklejeniu wcześniej skopiowanego kodu, Kto możliwe jest pobranie potwierdzenia wysłania formularza w formacie XLM oraz PDF.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

 • Dane samego podmiotu
 • Dane beneficjenta rzeczywistego
 • Dane zgłaszającego.
 • konieczne jest również wskazanie prawidłowej daty zgłoszenia.

Bardzo ważne jest, aby w formularzu odpowiednio określić podstawę wpisu. Może się okazać, że jedna osoba więcej niż jedną podstawę – wówczas należy wskazać je wszystkie.

Podstawy wpisu to:

·        Reprezentant – dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych. W prostych spółkach akcyjnych, w których zamiast zarządu funkcjonuje rada dyrektorów, jako reprezentantów należy wskazać wyłącznie dyrektorów wykonawczych. Co ważne, wpisowi do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych nie podlegają prokurenci, mimo posiadanych praw do reprezentacji spółki.

·        Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy tych osób, które osobiście posiadają ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy podać wartość udziałów/akcji, a także ewentualnie opisać czy i jak udziały są uprzywilejowane.

·        Pośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy osób kontrolujących podmioty posiadające łącznie ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy słownie opisać zależności, z których wynika zakwalifikowanie danej osoby jako pośredniego beneficjenta rzeczywistego.

·        Inne uprawnienia – dotyczy wszystkich tych osób, które zostały zakwalifikowane w danym podmiocie jako beneficjenci rzeczywiści, a nie mieszczą się w ramach żadnej z powyższych podstaw. Chodzi tu o sytuacje, w których osoby dysponują specjalnymi uprawnieniami wynikającymi chociażby ze statutu czy umowy podmiotu. W formularzu należy słownie opisać podstawę wpisu.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego musi nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wpisania podmiotu do KRS. Wpis w CRBR zostaje ujawniony niemal natychmiastowo po dokonaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie tych informacji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia może skutkować dotkliwą karą pieniężną w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS, wszelkie zmiany muszą być aktualizowane w CRBR w terminie 14 dni od ich zmiany w KRS.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?

Zwyczajowo przyjmuje się, że beneficjentami rzeczywistymi w fundacjach są fundatorzy lub inne osoby, które w sposób rzeczywisty sprawują kontrolę nad fundacją. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu.

 

PODSUMOWANIE

Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Czy wiesz jak dokonać zgłoszenia do rejestru?

Czy wiesz jakie sankcje wiążą się z brakiem realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane lub samych przedsiębiorców?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

Czym jest Krajowy System E Faktur?

Krajowy System E Faktur jest inicjatywą rządową, która w swoich założeniach ma umożliwiać wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Głównym elementem systemu jest centralna baza danych, w której przechowywane są wszystkie faktury ustrukturyzowane. Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF, został stworzony z myślą o zbudowaniu jednolitego, centralnego rejestru faktur elektronicznych, standaryzacji plików oraz obniżenia kosztów przetwarzania dokumentacji księgowej.

Przez wielu specjalistów z zakresu prawa podatkowego, uznawany jest za swoistą rewolucję, ponieważ jako jednolity system informatyczny, umożliwia generowanie, przesyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur.

KSeF (Krajowy System E Faktur) jest więc platformą, za pośrednictwem której, przedsiębiorca będzie mógł wystawiać i przesyłać faktury elektroniczne do innych podmiotów gospodarczych, a także otrzymywać i przechowywać je od dostawców.

Fakturę ustrukturyzowaną podatnik może wystawić korzystając z bezpłatnych narzędzi KSeF – obecnie dostępna jest wersja testowa Aplikacji Podatnika KSeF, do której dostęp możesz uzyskać klikając w ten odnośnik.

 

https://pasternaklegal.pl/krajowy-system-e-faktur/

Spis treści:
1. Czym jest e-faktura i jak ją wystawić? Rejestr faktur
2. Obowiązkowy KSef? Kto musi wystawiać faktury w KSeF?
3. Czemu służy wprowadzenie KSeF – aplikacja podatnika?
4. Nie wiesz jak przygotować się na zmiany w zakresie wdrożenia KSeF?
5. Co trzeba zrobić, aby korzystać z KSeF?
6. Narzędzia KSEF – Ile kosztuje wdrożenie KSeF?
7. Kto musi korzystać z KSeF?
8. Kogo nie obowiązuje KSeF?
9. Obieg Dokumentów – Dokumenty, które nie będą przetwarzane w Krajowym Systemie E Faktur
10. Czy KSeF zastąpi PEF?
11. Kiedy wchodzi obowiązek KSeF?
12. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest e-faktura i jak ją wystawić? Rejestr faktur

E-Faktura, opisywana w systemie jako ustrukturyzowana faktura elektroniczna, to dokument zawierający dokładnie te same elementy obowiązkowe, co tradycyjna faktura papierowa.

Zmianie ulega jedynie sposób wystawienia faktury i możliwość jej przesyłania za pomocą systemu. Wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie możliwe za pomocą specjalistycznej aplikacji Ministerstwa Finansów, jak również za pośrednictwem oprogramowania komercyjnego. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie informatycznym. Można uczynić to za pomocą jednej z dostępnych metod weryfikacji tożsamości przedsiębiorcy. Po zalogowaniu się na konto w krajowym systemie i wejściu w zakładkę wprowadzenia faktury, będzie możliwość wyboru dokumentu i uzupełnienia odpowiednich danych oraz ich akceptacji. Krajowy System e-Faktur nie przewiduje możliwości pominięcia żadnego pola obowiązkowego. Po weryfikacji i akceptacji wpisanych uprzednio danych, dokument zostaje wysłany do Krajowego Systemu e-Faktur. Wymaga podkreślenia, iż faktura wystawiona za pośrednictwem systemu jest co do zasady nieodwoływalna i wchodzi w obieg prawny. W celu eliminacji błędów, konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.

E-faktury wprowadzone w opisywanym systemie są wystawiane elektronicznie poprzez system w formacie XML. Istnieje oczywiście możliwość ich wizualizacji poprzez format pliku PDF lub wersji papierowej, zawierającej specjalny, indywidualny kod QR, który służy do potwierdzenia autentyczności dokumentu.

Obowiązkowy KSef? Kto musi wystawiać faktury w KSeF?

Krajowy System e-Faktur przewiduje możliwość wystawienia e-faktury nie tylko przez podatnika, ale również przez podmiot uprawniony do wystawiania tego typu dokumentów. Udzielenie wyżej opisanego uprawnienia będzie możliwe za pomocą oprogramowania komercyjnego, jak również w przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji dla podatników.

Należy pamiętać, że z Krajowego Systemu e Faktur korzystać mogą zarówno osoby fizyczne jak i podmioty inne niż osoby fizyczne. Aby wystawiać e-faktury, niezbędne jest uwierzytelnienie się podatnika w opisywanym systemie. E-faktura wystawiona w KSeF będzie automatycznie widoczna dla osoby uprawnionej w momencie przetworzenia jej przez KSeF. Każdy przedsiębiorca może nadawać i zmieniać uprawnienia dotyczące dostępu do systemu.

 

https://pasternaklegal.pl/krajowy-system-e-faktur/

 

Czemu służy wprowadzenie KSeF – aplikacja podatnika?

Jednolitość e-faktur, generowanych w  formacie XML, pozwala na zapewnienie spójności w ich przesyłaniu. Umożliwia otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem oprogramowania. Bez wątpienia wpływa to na sprawność w płynności informacji, przyśpiesza procesy związane z fakturami i eliminuje wiele niedogodności, które towarzyszyły praktyce faktur papierowych. Dzięki KSeF podatnik będzie mógł zrezygnować z czynności drukowania i wysyłania tradycyjnych faktur papierowych.

Przedsiębiorca korzystający z KSeF otrzyma szybszy zwrot podatku VAT (do 40 dni), jak również wystawiając e-fakturę nie będzie posiadał konieczności fizycznego jej przechowywania. System samoistnie przechowa dokument przez 10 lat w wirtualnym archiwum faktur. Dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur, podatnik nie musi martwić się o zgubienie dokumentu lub jego ewentualne zniszczenie. Nie będzie również konieczności wystawiania duplikatów faktur. Dzięki KSeF zniknie także obowiązek przekazywania, na polecenie Urzędu Skarbowego, plików JPK_FA.

Należy jednak pamiętać, że KSeF stanowi również ważne narzędzie dla instytucji aparatu skarbowego państwa. Obligatoryjnie wprowadzony system faktur elektronicznych zwiększa poziom kontroli podatników w zakresie wystawianych faktur.

KSeF bez wątpienia zwiększa poziom jawności w obiegu dokumentów. System ma również na celu ograniczenie ilości oszustw podatkowych. W związku z powyższym, można przewidywać, że kary za niewystawienie faktury za pośrednictwem systemu, w momencie przejścia systemu na tryb obligatoryjny, będą dość wysokie. Mogą oscylować w granicach do 100% kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze, która została wystawiona z pominięciem KSeF.

Nie wiesz jak przygotować się na zmiany w zakresie wdrożenia KSeF?

PASTERNAK LEGAL oferuje szkolenia związane z wdrożeniem KSeF u przedsiębiorców.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co trzeba zrobić, aby korzystać z KSeF?

Przedsiębiorca, który chciałby już teraz wdrożyć w swojej firmie KSeF, powinien przygotować się w szczególności pod względem technicznym.

Należy pamiętać, iż korzystanie z systemu elektronicznych faktur może wiązać się z podwyższonym ryzykiem wycieku danych. Niezbędne jest zabezpieczenie dostępu do systemu. Istnieje konieczność posiadania odpowiedniego oprogramowania, a przede wszystkim spełnienia określonych wymogów dla posiadania któregoś z czterech możliwych metod autoryzacji, czy też uwierzytelnienia, które uchronią przed naruszeniem poufności informacji.

Sposobami potwierdzenia tożsamości użytkownika w KSeF (tożsamości firmy) są:

1.     Kwalifikowany podpis elektroniczny, stanowiący cyfrowy odpowiednik podpisu własnoręcznego. Należy pamiętać, iż jest on płatny i cyklicznie odnawialny.

2.     Kwalifikowana pieczęć elektroniczna, stanowiąca najdroższe z czterech rozwiązań, głównie wybierana przez spółki.

3.     Profil zaufany, który umożliwia potwierdzenie tożsamości na wielu platformach cyfrowych. Jest on bezpłatny.

4.     Token autoryzujący, czyli ciąg znaków odpowiednio generowanych przez system, używanych dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Narzędzia KSEF – Ile kosztuje wdrożenie KSeF?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące konieczności poniesionych należności w związku z obowiązkiem wdrożenia KSeF.

Przewiduje się, iż wydatki związane z nowym systemem będą oscylowały na poziomie 500-2000 złotych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Różnica w kosztach jest zależna od rodzaju licencji programów i systemów księgowych, ilości szkoleń i aktualizacji oprogramowań.

Dostępne programy księgowe będą musiały dostosować się do nowej, nadchodzącej rzeczywistości wystawiania faktur w KSeF. Należy pamiętać, że sam dostęp do Krajowego Systemu e Faktur jest bezpłatny, a jego użytkowanie jest wolne od opłat. Konieczność poniesienia nakładów pieniężnych wiąże się więc jedynie z wdrożeniem KSeF, a nie samym poruszaniem się po systemie.

Kto musi korzystać z KSeF?

Obowiązek korzystania z KSeF będą mieli:

•                czynni podatnicy VAT,

•                przedsiębiorcy zwolnieni z VAT,

•                podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski NIP.

Powyższy obowiązek będzie niezależny od branży w jakiej firma działa.

Kogo nie obowiązuje KSeF?

Obowiązku korzystania z KSeF nie będą mieli podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wystawienie e-faktury przez te podmioty będzie fakultatywne.

Obowiązek wystawiania e-faktur w opisywanym systemie nie będzie dotyczył także podatników, którzy korzystają z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziale 7, 7a i 9 ustawy o VAT.

 

https://pasternaklegal.pl/krajowy-system-e-faktur/

 

Obieg Dokumentów – Dokumenty, które nie będą przetwarzane w Krajowym Systemie E Faktur

Wśród dokumentów, które nie będą podlegały pod KSeF wyróżniamy:

•                faktury proforma,

•                faktury konsumenckie,

•                faktury wystawione przez zagranicznych dostawców,

•                faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS,

•                bilety pełniące funkcję faktury,

•                paragony z numerem NIP na kwotę niższą niż 450 złotych.

Czy KSeF zastąpi PEF?

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest platformą wprowadzoną w wyniku ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jak sama nazwa ustawy wprowadzającej wskazuje, PEF został stworzony z myślą o stronach uczestniczących w zamówieniach publicznych i służy do realizowania obowiązku stosowania faktur elektronicznych przy zamówieniach publicznych.

KSeF przeznaczony jest wówczas dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT, a także polskich podatników zidentyfikowanych do szczególnej procedury unijnej OSS. PEF i KSeF są więc odrębnymi i niezależnymi systemami.

Obecnie faktury wystawione w jednym z obu opisywanych systemów, nie są widoczne w drugim, jednak ma to ulec zmianie. Przewidziana jest regulacja współdziałania powyżej opisywanych systemów. Docelowo bieg dokumentów z jednego z opisywanych systemów, powinien widnieć w drugim.

Kiedy wchodzi obowiązek KSeF?

Narzędzie KSeF jest aktualnie fakultatywnym rozwiązaniem.

Należy pamiętać, że miało się to jednak zmienić już 1 lipca 2024 roku, kiedy to fakturowanie elektroniczne miało być systemem stosowanym przez przedsiębiorcę obligatoryjnie. W styczniu 2024 roku, z uwagi na występujące błędy techniczne, poinformowano o odroczeniu wprowadzenia KSeF, jako narzędzia obligatoryjnego w zakresie generowania, otrzymywania i odbierania faktur ustrukturyzowanych. W związku z powyższym, firmy zyskały więcej czasu na przygotowanie się i wdrożenie opisywanego systemu. Ocenia się, że większość przedsiębiorców wciąż nie jest gotowa na rewolucyjną zmianę w zakresie fakturowania. Obecnie KSeF funkcjonuje jako system dobrowolny.

W związku z tym, iż termin został tylko odroczony, a nie odwołany, warto już dziś rozpocząć przygotowania, mające na celu płynne wdrożenie narzędzi KSeF. Na ten moment nie znamy konkretnej daty wprowadzenia obowiązkowego korzystania z KSeF przez przedsiębiorców. Powinniśmy spodziewać się jej w niedługim czasie.

Jeżeli masz pytania w zakresie KSEF – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Spółka komandytowo akcyjna – informacje ogólne

Wstęp

Współczesne środowisko gospodarcze charakteryzuje się różnorodnością struktur prawnych, które umożliwiają skuteczną realizację przedsięwzięć biznesowych. Osoby decydujące się na założenie firmy muszą przemyśleć, jaki typ działalności gospodarczej będzie dla nich odpowiedni zarówno pod względem minimalizacji odpowiedzialności jak i minimalizacji obciążeń podatkowych. Jedną z interesujących form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowo akcyjna, która stanowi połączenie elementów spółki komandytowej i akcyjnej. Zanim jednak zagłębimy się w specyfikę tego rodzaju spółki, konieczne jest podjęcie analizy podstawowej formy – spółki komandytowej. Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną ze spółek prawa handlowego. Konstrukcja prawna spółki komandytowo-akcyjnej czyni z niej rodzaj hybrydy – formy pośredniej między spółką komandytową a spółką akcyjną. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej spółce komandytowo-akcyjnej. Przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć i prowadzić spółkę komandytowo-akcyjną, często wybierają tę formę prowadzenia działalności z uwagi na korzyści podatkowe a także korzyści związane z zobowiązaniami wobec ZUS. Jednym z  podstawowych pytań, jakie zadają sobie przedsiębiorcy rozważający prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie jest pytanie o to, ile kosztuje spółka komandytowa akcyjna, czyli jakie są koszty założenia oraz funkcjonowania spółki. W niniejszym wpisie postaramy się przedstawić ogólne informacje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

Spis treści:
1. Spółka komandytowa – charakterystyka to coś innego niż spółka komandytowo-akcyjna
2. Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?
3. Powstanie spółki – co powinna zawierać umowa spółki komandytowo – akcyjnej?
4. Czy spółka komandytowo – akcyjna płaci ZUS?
5. Jaki podatek płaci spółka komandytowo – akcyjna?
6. Kiedy opłaca się założyć spółkę komandytowo – akcyjną?
7. O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu
8. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Spółka komandytowa – charakterystyka to coś innego niż spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Celem takiej spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden ze wspólników, który nazywany jest komplementariuszem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza, jest ograniczona. W związku z powyższym, aby utworzyć spółkę komandytową, potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników. Taka forma prowadzenia działalności sprawdzi się w przypadku, gdy jeden ze wspólników jest zaangażowany w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy, przy czym należy pamiętać, że wniesienie wkładu jest obowiązkiem każdego ze wspólników, a jego wartość jest ujawniona w umowie spółki.

Jednym z najważniejszych elementów umowy spółki komandytowej jest określenie sumy komandytowej, czyli kwoty, która stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. W przypadku, kiedy w spółce jest więcej niż jeden komandytariusz – dla każdego ustalana jest indywidualna suma komandytowa. Suma komandytowa pełni funkcję gwarancyjną, zarówno wobec wierzycieli, którzy w jej granicach mogą oczekiwać stosownego zaspokojenia zobowiązań spółki z majątku komandytariusza, jak i wobec samego komandytariusza, który dzięki sumie komandytowej nie odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony.

Majątek spółki komandytowej nie jest przedmiotem współwłasności wspólników, ale odrębną własnością spółki, w skład którego wchodzą:

·        prawa majątkowe wniesione tytułem wkładu wspólników;

·        prawa majątkowe nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Prowadzenie spraw spółki polega w szczególności na: wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby był zgodny z przedmiotem jej działania i realizował cel gospodarczy spółki. Co do zasady, prawo do prowadzenia spraw spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi, jednak tak naprawdę wspólnicy sami mogą odmiennie zdecydować komu je powierzą.

Prawo reprezentacji, czyli kompetencja do występowania w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem prawnym dla spółki, przysługuje każdemu komplementariuszowi, w tym komplementariuszowi, który został wyłączony od prowadzenia spraw spółki. Spółka komandytowa może być reprezentowana również przez pełnomocników oraz prokurentów.

Komplementariusze odpowiadają za długi spółki komandytowej bez ograniczenia, całym swoim majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja wobec tego wspólnika będzie mogła być podjęta jedynie w przypadku bezskuteczności (w całości lub w części) postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki. Komandytariusze odpowiadają za długi spółki w sposób ograniczony – do wysokości sumy komandytowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce komandytowej w kontekście jej przekształcenia – kliknij TUTAJ

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

 

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Nie ma osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.  Ma także zdolność sądową. Do utworzenia spółki komandytowo-akcyjnej potrzeba co najmniej dwóch wspólników:

·        Komplementariusza, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

·        Akcjonariusza, który nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego, kilku lub wszystkich komplementariuszy wraz z dodatkiem „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrótem „S.K.A.”. Natomiast, co ważne – firma nie może zawierać nazwiska akcjonariusza. Wynika to z faktu, że gdyby umieścić w firmie spółki nazwisko akcjonariusza, wiązałoby się to z tym, że będzie on musiał tym samym ponieść nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co godzi w istotę tej formy prowadzenia działalności. Tym samym umowa spółki powinna zawierać nazwę spółki.

Każda spółka komandytowo – akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Na stronie internetowej powinny znaleźć się informacje takie jak: firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP i wysokość kapitału zakładowego. Na stronie powinny się także znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek.

Majątek spółki powstaje z wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników, a więc zarówno akcjonariuszy, jak i komplementariuszy. Wkłady wspólników w pierwszej kolejności są przeznaczone na pokrycie kapitału udziałowego. W skład kapitału udziałowego wchodzi kapitał zakładowy, który powstaje z wkładów wnoszonych przez wspólników będących akcjonariuszami. Ponadto, w spółce mogą zostać utworzone inne fundusze np. kapitał rezerwowy bądź kapitał zapasowy. Majątek spółki komandytowo-akcyjnej wyznacza kwotowy zakres jej odpowiedzialności za zobowiązania.

Wkładem wniesionym przez komplementariusza może być:

·        Przeniesienie na spółkę prawa własności;

·        Przeniesienie na spółkę innych praw;

·        Świadczenie pracy.

W przypadku akcjonariuszy rodzaj wkładu może być taki jak w przypadku spółki akcyjnej.

Wkład wniesiony przez każdego komplementariusza musi być oznaczony co do wartości i przedmiotu w statucie, natomiast wkład akcjonariusza może być pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami) i jest przeznaczany na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Podstawowym prawem wspólników spółki komandytowo – akcyjnej jest prawo do zysku, zatem zarówno komplementariusz jak i akcjonariusz uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do wniesionych przez siebie wkładów.

Prowadzenie spraw spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi. Statut może jednak odmiennie regulować zasady prowadzenia spraw spółki. Może wyłączyć niektórych komplementariuszy z prowadzenia spraw spółki albo powierzyć to zadania osobom trzecim. Należy jednak pamiętać, że w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne całkowite zwolnienie komplementariuszy z prowadzenia spraw spółki – przynajmniej jeden z nich musi zachować to prawo.

Do reprezentowania spółki, czyli podejmowania takich czynności, które wywołują zewnętrzny skutek wobec osób trzecich uprawnieni są wszyscy komplementariusze, chyba że z mocy statutu zostali pozbawieni prawa do reprezentacji. Należy mieć na uwadze, że nie jest wymagane, aby wszyscy komplementariusze występowali łącznie. Regułą jest, że do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch komplementariuszy.

W temacie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, konieczne jest rozróżnienie dwóch grup wspólników:

 • Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności solidarnej ze spółką i pozostałymi komplementariuszami – wierzyciel może domagać się zaspokojenia od każdego z dłużników solidarnych, od niektórych z nich lub od wszystkich.
 • Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki. Wynika to z jego pozycji w spółce – jest traktowany jako inwestor.

Istnieją jednak dwie szczególne sytuacje, w których akcjonariusz może odpowiadać za zobowiązania spółki:

·        kiedy nazwisko akcjonariusza zostanie umieszczone w firmie spółki;

·        gdy nie ujawnia pełnomocnictwa albo działa bez umocowania lub z jego przekroczeniem.

Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej następuje w momencie, kiedy wspólników przestaje wiązać dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa.

Inne przyczyny rozwiązania spółki to m. in. :

·        zaistnienie okoliczności przewidzianej w statucie;

·        ogłoszenie upadłości spółki;

·        śmierć jedynego komplementariusza.

Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki celem wspólników powinno być zakończenie i podsumowanie prowadzonej działalności oraz rozliczenie zysków i strat poniesionych przez spółkę.

Powstanie spółki – co powinna zawierać umowa spółki komandytowo – akcyjnej?

Pierwszym krokiem do powstania spółki komandytowo – akcyjnej jest podpisanie statutu, a dopiero po tym zdarzeniu – umowy założycielskiej.

Statut musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Powinien zawierać wszelkie kwestie organizacyjne,  w szczególności strukturę organizacyjną oraz reguły funkcjonowania. W treści statutu należy wskazać również:

·        Firmę i siedzibę spółki;

·        Przedmiot działalności spółki;

·        Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

·        Wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza oraz ich wartość;

·        Wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela;

·        Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

·        Nazwiska i imiona albo nazwy firm komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;

·        Organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ich ustanowienie.

Wszystkie osoby, które podpiszą statut stają się tym samym założycielami spółki.

Umowa założycielska spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać statut oraz akty zawiązania. Akty zawiązania to oświadczenia akcjonariuszy (sporządzone w formie aktu notarialnego), które zawierają zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu, objęcie akcji oraz informacje dotyczące osób obejmujących akcje spółki, w tym ich liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z tych osób.

Zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej następuje nie w momencie podpisania umowy założycielskiej, a z chwilą objęcia wszystkich akcji lub w dniu złożenia oświadczenia notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, w przypadku objęcia takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna wyniesie kwotę 50 000 zł.

Proces zakładania spółki jest ważnym krokiem w życiu wielu przedsiębiorców, a wybór odpowiedniej formy prawnej i zrozumienie związanych z tym kosztów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy spółka komandytowo – akcyjna płaci ZUS?

Spółka staje się płatnikiem składek ZUS, jeżeli będzie pracodawcą. Przy rejestracji spółki nie jest konieczne zgłoszenie spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te automatycznie KRS przekazuje do ZUS po spełnieniu przez spółkę powyższej przesłanki. Warto też podkreślić, że fakt pełnienia funkcji akcjonariusza nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej podlegają obowiązkowi dokonania zgłoszenia do ZUS jako ubezpieczony oraz jako płatnik składek na własne ubezpieczenia.

Jaki podatek płaci spółka komandytowo – akcyjna?

Spółka komandytowo – akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek jest opłacany przez spółkę, co oznacza, że ma ona taki sam status jak inne spółki kapitałowe, w tym musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne. W przypadku wypłacania wspólnikom zysku spółki, obowiązkowe stanie się opłacenie podatku dochodowego – tak jak ma to miejsce w przypadku dywidendy.

W spółce komandytowo – akcyjnej opodatkowaniu podlegają:

·        Wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki (9% dla małych podatników i 19% dla pozostałych przedsiębiorców);

·        Wypłata dywidendy do wspólników, czyli do komplementariuszy i akcjonariuszy (według stawki 19%).

Zatem, zysk akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki – podatkiem CIT – a drugi raz na poziomie wspólnika – 19% podatkiem od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego. Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ma prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

 

Kiedy opłaca się założyć spółkę komandytowo – akcyjną?

Tę konkretną formę prowadzenia działalności wyróżniał do niedawna brak obowiązku zapłaty jakiejkolwiek składki ZUS przez wspólników. W 2023 r. ustawodawca przy pomocy reformy systemy opodatkowania zauważywszy rosnącą popularność spółek komandytowo – akcyjnych wprowadził jednak zmianę, nakładając na komplementariuszy obowiązek opłacania składek ZUS.

Więcej o Polskim Ładzie przeczytasz TUTAJ

Wciąż jednak niewątpliwą zaletą spółek komandytowo – akcyjnych pozostaje fakt, że wspólnik SKA może pomniejszyć swój podatek dochodowy o podatek CIT, który zapłaciła spółka, jak również to, że akcjonariusz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Należy jednak pamiętać, że spółka komandytowo – akcyjna generuje wysokie koszty w postaci: wysokiego kapitału zakładowego, kosztów prowadzenia pełnej księgowości, kosztów notarialnych związanych z obowiązkiem protokołowania walnych zgromadzeń oraz obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą zainteresowaną rozpoczęciem działalności w formie Spółki – zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Seria Expercka

Leki stanowią nieodzowny element opieki zdrowotnej, zapewniając leczenie i ulgę w różnych stanach zdrowia i chorobach. W związku z tym, ich bezpieczna i skuteczna dystrybucja jest kluczowa zarówno dla pacjentów jak i całego sytemu opieki zdrowotnej. W kontekście rynku farmaceutycznego pojawia się jednak pytanie, czy odprzedaż leków, zwana także handlem wtórnym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i normami etycznymi? 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

Spis treści:
1. Regulacja prawna dotycząca kwestii sprzedaży leków
2. Kto może sprzedawać produkty lecznicze?
3. Hurtowy obrót produktami leczniczymi
4. Czy apteka może odmówić sprzedaży leku?
5. Sprzedaż leków w sieci
6. Sprzedaż leków poprzez znane portale społecznościowe- regulacje prawne – Czy odsprzedawanie leków w Internecie jest legalne, a kupowanie leków od osób prywatnych bezpieczne?
7. Zatem kto może prowadzić sprzedaż leków przez internet?
8. Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić legalną sprzedaż leków przez Internet?
9. Internetowa sprzedaż leków na receptę
10. Legalna apteka internetowa
11. Czy można odsprzedać bądź oddać komuś zalegające leki?
12. Reklama produktów leczniczych
13. Podsumowanie

 

 

Regulacja prawna dotycząca kwestii sprzedaży leków

W Polsce obrót lekami jest ściśle regulowany przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( pr. farm. ), która zawiera słowniczek pojęć. Należy zwrócić uwagę, że przepisy ww. ustawy nie posługują się pojęciem „lek”, a pojęciem „produkt leczniczy”. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 32 pr. farm.: „ produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”

Funkcjonowanie powyższej ustawy wspiera szereg aktów wykonawczych wydanych przez Ministra Zdrowia, m.in .: rozporządzenie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej czy też rozporządzenie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Kto może sprzedawać produkty lecznicze?

Leki mogą być sprzedawane tylko według ściśle określonych zasad.

Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest przede wszystkim w:

1.          aptekach ogólnodostępnych – aptekach przeznaczonych do zaopatrywania pacjentów w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz zapewnienia świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej.

2.          punktach aptecznych – mogą być tworzone, jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Punkty apteczne zakładane są na podstawie uzyskania zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przez:

·        Osoby fizyczne

·        Osoby prawne

·        Spółki prawa handlowego, które nie posiadają osobowości prawnej.

Jednocześnie, na podstawie art. 71 ust. 1 prawo farmaceutyczne produkty lecznicze (z wyłączeniem leków wydawanych na receptę i produktów leczniczych weterynaryjnych) mogą na poziomie detalicznym sprzedawać także następujące placówki obrotu poza aptecznego:

·            sklepy zielarsko-medyczne,

·            sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego,

·            sklepy ogólnodostępne.

Hurtowy obrót produktami leczniczymi

Mogą go prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Hurtownia dostarcza leki do aptek, punktów aptecznych.

Czy apteka może odmówić sprzedaży leku?

Tak.  zdarzają się sytuacje, w których zarówno farmaceuta jak i technik farmaceutyczny mogą odmówić sprzedaży leku.  Są to określone prawem sytuacje:

·                 Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt, który ma zostać wydany w ramach usługi farmaceutycznej, może być zastosowany w celu pozamedycznym lub stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta

•                  Gdy sprzedaż powiązana jest z wystawieniem faktury na produkty lecznicze i zachodzą ograniczenia z tym związane

•                  Gdy sprzedaż dotyczy większej ilości i może to być traktowane jako sprzedaż hurtowa, ustawa jednak nie precyzuje, jaka dokładnie ilość może być uznana za hurtową

•                  Gdy osoba, która chce zakupić leki bez recepty zawierające kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan nie ma ukończonego 18. roku życia

Sprzedaż leków w sieci

Czarnorynkowy obrót leków rośnie na potęgę. W sieci krąży wiele ofert dotyczących odsprzedaży leku czy wręcz oddania leków za darmo lub za przysłowiową czekoladę. Strony internetowe przepełnione są ogłoszeniami typu „Odsprzedam dwa opakowania oryginalnych leków- tabletek na ból głowy– już ich nie stosuję” czy „Oddam tanio lek XYZ na alergię”..

Coraz popularniejszą formą sprzedaży leków są posty na znanych portalach społecznościowych, które trafiają do szerokiego grona odbiorców. Kupujesz leki na facebooku? czytaj dalej.

 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

 

Sprzedaż leków poprzez znane portale społecznościowe- regulacje prawne – Czy odsprzedawanie leków w Internecie jest legalne, a kupowanie leków od osób prywatnych bezpieczne?

Należy odnieść się do regulaminów portali społecznościowych. Choć nie są one powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to jednak regulują warunki funkcjonowania w ramach konkretnych social mediów. Produkty sprzedawane na Facebooku, Instagramie oraz na WhatsAppie, podlegają określonym zasadom handlowym: Zgodnie z regulaminami w ogłoszeniach nie można promować sprzedaży wyrobów medycznych: soczewek kontaktowych i okularów do czytania oraz korekcyjnych, termometrów, zestawów testowych do wykrywania chorób i problemów ze zdrowiem, apteczek i laktatorów (mimo to możliwa jest sprzedaż akcesoriów do określonego stylu życia lub dbania sprawność fizyczną, włącznie z zegarkami, czy testów owulacyjnych i ciążowych);ogłoszenia nie mogą promować sprzedaży produktów ani usług medycznych, oraz zabiegów kosmetycznych, w tym m.in . wypełniaczy doskórnych i botoksu, produktów do wstrzykiwania i wlewów dożylnych, produktów (w tym żywności lub napoi o rzekomych właściwościach zdrowotnych lub leczniczych, formułach odżywczych dla niemowląt i dorosłych);w ogłoszeniach nie można promować sprzedaży produktów nikotynowych, które w założeniu mają ułatwić rzucenie palenia m.in . plastrów, gum nikotynowych; ogłoszenia nie mogą promować zakupu ani sprzedaży suplementów diety: sterydów anabolicznych, Chitozanu, Żywokostu, Dehydroepiandrosteronu, Ephedry, ludzkich hormonów wzrostu, batonów proteinowych i proteinowych suplementów w proszku oraz witamin.

Zatem kto może prowadzić sprzedaż leków przez internet?

Czy jest możliwa apteczna sprzedaż wysyłkowa?

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pr. farm. dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez recepty. Wyłączone są z tego produkty lecznicze, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 37aa pr. farm.

„Sprzedażą̨ wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić legalną sprzedaż leków przez Internet?

Szczegółowe zasady regulujące wysyłkową sprzedaż leków zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Internetowa sprzedaż leków na receptę

Sprzedaż leków· na receptę w sieci budzi sporo kontrowersji i pytań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami apteka internetowa może sprzedawać leki na receptę, lecz nie może ich wysyłać do domu. Pacjent musi odebrać je osobiście w jednym ze stacjonarnych punktów aptecznych.

Legalna apteka internetowa

Czym jest apteka internetowa?

Apteka internetowa to firma lub platforma online, która umożliwia klientom kupowanie leków online. Istnieje wiele kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem aptek internetowych. Powodów, dla których pacjenci kupują leki w sieci można wymienić przynajmniej kilka. Po pierwsze, w sieci jest szeroka gama dostępnych leków, często trudno dostępnych stacjonarnie, ponadto ceny leków są bardzo korzystne.

Kto sprawuję pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem każdej apteki internetowej w Polsce?

Pieczę musi sprawować magister farmacji lub technik farmaceutycznym posiadający minimum 2- letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej. To Oni są odpowiedzialni za prawidłowe spakowanie leków dla pacjenta, ich właściwe przechowywanie w obrębie magazynu aptecznego, a także realizację recept dla zamówionych przez pacjentów leków, które posiadają kategorię dostępności Rp.

Jak sprawdzić czy apteka internetowa działa legalnie, a co za tym idzie, czy zapewnia bezpieczeństwo wobec oferowanych do sprzedaży leków?  Po pierwsze sprawdź, jak wygląda strona internetowa!

Witryna legalnej apteki: Każda apteka online ma obowiązek umieszczenia w swojej witrynie internetowej, logo, które jest wspólne dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pod logiem powinna znaleźć się flaga państwa, w którym zarejestrowany jest podmiot, który prowadzi wysyłkową sprzedaż leków, a także informacja, że kliknięcie w logo przekierowuje na stronę internetową, gdzie będzie się znajdowało potwierdzenie tego, że apteka działa w sposób legalny.

Czy można odsprzedać bądź oddać komuś zalegające leki?

Zgodnie z przepisami ustawy pr. farm. brak jest możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi przez prywatne osoby. Czy jest kara za nielegalną sprzedaż ? Otóż tak przepisy ustawy prawo farmaceutyczne zawierają regulacje prawno-karne dotyczące obrotu lekami.

 

https://pasternaklegal.pl/odsprzedaz-lekow-legalna-czy-jednak-nie/

 

Pamiętaj kupując leki z drugiej ręki możesz narażać swoje zdrowie!

Kupując lek z nieoficjalnego obrotu, nie mamy żadnej gwarancji, że był dobrze przechowywany, ani czy spełnia normy bezpieczeństwa, co więcej może on stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Sprzedawane leki często nie posiadają oryginalnego opakowania leku, wobec tego  nie możemy mieć pewności, że lek  jest oryginalny. Ponadto Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ostrzega przed sfałszowanymi lekami. Skład sfałszowanego produktu może bardzo odbiegać od tego, który deklarowany jest na opakowaniu. Takie leki zawierają często substancje niedopuszczone w lecznictwie lub lecznictwu nieznane, nieprawidłową ilość substancji aktywnych lub znaczną ilość zanieczyszczeń. Dlatego ważne jest bezpieczne kupowanie leków.

Reklama produktów leczniczych

Założeniem i celem każdej reklamy jest zachęcie konsumentów do skorzystania z usługi lub zakupu danego produktu. Reklama produktu leczniczego została wprost zdefiniowana w treści art. 52 pr. farm. zgodnie z jego brzmieniem „ reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”.

Wyrok NSA z 29.06.2011 r. III GSK 723/10 LEX n 1083378

na gruncie art 52 ust.1 (…) informowanie lub zachęcanie do stosowania produktu leczniczego, to dwie równorzędne, odrębne przesłanki reklamowego charakteru działalności. Obie te przesłanki mogą wystąpić łącznie, ale zaistnienie jednej z nich jest wystarczające do przyjęcia, że działalność ma charakter reklamowy, pod tym warunkiem iz każda z tych działalności ma na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.”

Zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych

26 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad reklamowania produktów leczniczych, wprowadzają one zmiany głównie w zasadach publikowania komunikatów i ostrzeżeń w reklamach produktów leczniczych, tak aby były bardziej zrozumiale dla pacjenta.

Podsumowanie

Sprzedaż leków to działalność regulowana przez obowiązujące przepisy prawa. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem lekami wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych, zaś prowadzenie obrotu lekami czy ich produkcja wbrew przepisom ustawy prawo farmaceutyczne może spotkać się z daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami w tym konsekwencjami prawno-karnymi.

 

Dowiedz się więcej o usługach prawnych Pasternak LEGAL dedykowanych branży medycznej –  kliknij i dowiedz się więcej

Zespół Pasternak LEGAL wspiera przedsiębiorców związanych z branżą medyczną, farmaceutyczną, czy kosmetyczną.

W ramach projektu MEDICAL & BEAUTY LAWYER świadczymy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów związanych z w/w branżą: medyczną, farmaceutyczną czy kosmetyczną.

Wobec powyższego myśląc o prowadzeniu działalności związanej z produktami farmaceutycznymi warto poradzić się specjalisty zajmującego się doradztwem prawnym związanym z obsługą przedsiębiorców.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Wasza firma potrzebuje solidnego partnera prawno-biznesowego? Nasza wiedza prawnicza idzie w parze z głębokim zrozumieniem świata biznesu. Niezwłocznie reagujemy na potrzeby klienta, oferując skuteczną obronę i pomoc w osiągnięciu strategicznych celów. Skontaktujcie się z nami już dziś, aby zacząć skuteczną współpracę. Tworzymy bezpieczne podstawy dla sukcesu Waszej firmy!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Bieżące wsparcie

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Usługi „szyte na miarę”

Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania “szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Coraz więcej osób myśli o założeniu działalności gospodarczej, my podpowiemy jak prosto i na jakich warunkach można założyć własną firmę.

Jest to działalność wykonywana we własnym imieniu, w sposób ciągły, która jest działalnością zarobkową.

 

Proces założenia firmy

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz prowadzić samodzielnie własną jednoosobową działalność gospodarczą, ponosisz za nią pełną odpowiedzialność i masz pełną zdolność do podejmowania działań i decyzji dotyczących działalności miejsce wykonywania działalności . Jak otworzyć firmę? Poniżej znajdziesz wiele odpowiedzi.

 

Co jeśli jestem niepełnoletni, czy mogę założyć własną działalność?

Tak, osoby niepełnoletnie mogą rozważyć założenie działalności, przy czym takie osoby będą musiały korzystać z pomocy swoich przedstawicieli ustawowych na przykład rodzice.

 

Czy obywatel innego kraju niż Polska może założyć własną działalność?

Tak, obywatele innego kraju niż Polska mogą podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą założyć firmę jednoosobową na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

Osoby, które nie są obywatelami Unii Europejskiej ani państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli mają np. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, albo mają zezwolenie na pobyt czasowy, wydane na przykład na okres studiów mogą na takich samych zasadach jak obywatele Polski założyć działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

Założenie firmy a nazwa

W procesie zakładania działalności gospodarczej ważne jest pod jaką nazwą będzie działać firma i to będzie pełna nazwa firmy. Zakładając firmę musisz wiedzieć jak nazwiesz swoją firmę, nazwa firmy musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko. Od tego powinniśmy zacząć proces zakładania firmy – złożyć wniosek w ceidg.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne opisujące słowa, które będą pasować do wykonywanej działalności, są to elementy opisujące profil twojej działalności, może być to też pseudonim, czy elementy słów, które będą opisywać Twoją firmę w kilku słowach. Pamiętaj, że dane firmy będziesz wpisywał w wielu dokumentach,

Jeden wpis w CEIDG przysługuje jednej osobie, nie można mieć kilka wpisów w CEIDG, ale we wniosku CEIDG możesz wybrać wiele form prowadzenia działalności. Są to rodzaje działalności gospodarczej, które będziesz wykonywał.

 

Gdzie rejestruje się jednoosobową działalność gospodarczą

Jeżeli dokonasz decyzji rozpoczęcia działalności gospodarczej, musisz wpisać swoją działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących na terenie polski jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Działalność gospodarcza nierejestrowa

Jeśli chcesz podjąć się założenia swojej firmy, ale wiesz, że dochody będą niewielkie , w tym przypadku pamiętajmy że istnieje działalność gospodarcza nierejestrowa.

Ale przedsiębiorco pamiętaj, że są określone wymogi co do tej formy działalności, a dokładniej:

 1. Przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia w Polsce
 2. Nie była wykonywana i zakładana działalność gospodarcza w ciągu ostatnich 60 miesięcy
 3. Jesteś osobą fizyczną
 4. Nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 5. Nie prowadzisz działalności która wymaga zezwoleń lub koncesji

Również nie trzeba rejestrować w Ceidg rolniczego handlu detalicznego, działalności agroturystycznej rolników, oraz produkcji wina przez rolników.

 

Miejsce prowadzenia działalności

Adres jednoosobowej działalności gospodarczej wybierasz sam , masz wiele możliwości, ponieważ miejsce prowadzenia firmy nie musi być stałe i adres do doręczeń może być inny niż adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jak zostało wspomniane adres działalności gospodarczej nie musi być stały i można wpisać brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeśli nie masz stałego miejsca prowadzenia firmy. Możesz także wypełnić wniosek i wpisać dodatkowe miejsca prowadzenia działalności firmy.

 

Kody PKD, czyli kody klasyfikacji działalności

Przedsiębiorca decydując się prowadzić jednoosobową działalność musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD, określa on rodzaje prowadzonej działalności.

Przy wypełnianiu formularza ceidg należy wybrać jeden główny kod PKD, który jest najbardziej związany z działalnością, główny kod PKD to taki, z którego osiągamy największe przychody. Można dodatkowo wpisać dowolną liczbę kodów dodatkowych, z których także możesz mieć dochody albo które są alternatywną formą prowadzenia firmy.

 

Pozwolenie na wykonywanie działalności

Rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy nie zawsze jest proste. W określonych przypadkach prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe, bądź posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie sytuacje, gdzie z całego procesu zakładania działalności, największym problemem okaże się uzyskanie pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

Może okazać się, że będzie potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Należy się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Pieniądze na otwarcie firmy

Przedsiębiorca może postarać się o pieniądze na otwarcie swojego biznesu i przejść przez proces założenia firmy.

Pamiętajmy, że możliwe są dotacje z Unii Europejskiej, dotacje z Urzędu Pracy UP, a także możemy pomyśleć o kredycie.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności

Sprawy związane z rejestracją jednoosobowej działalności wymuszają na przedsiębiorcy wybranie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą stałeś się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru są różne formy opodatkowania dochodów:

 1. zasady ogólne, wg. skali podatkowej(stawka 12% i 32%)
 2. wg. stawki linowej (stawka podatkowa 19%) – przedmiotem opodatkowania jest dochód
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód
 4. karta podatkowa – ale uwaga od 2022 roku z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Od roku 2022r nie mogą skorzystać podatnicy którzy dopiero się zdecydowali na rejestracje firmy i opodatkowanie jej.

 

Automatycznie przedsiębiorca zostaje przypisany do podstawowej skali podatkowej na zasadach ogólnych jeśli nie wybierze innej formy opodatkowania.

Należy także pamiętać, że nie wszystkie formy działalności gospodarczej mogą podlegać pod ryczałt.

 

Płacenie VAT

Prowadząc jednoosobową działalność przedsiębiorca musi wiedzieć czy ma obowiązek płacenia podatku VAT. Wartość podatku VAT jest doliczana do każdej transakcji.

VAT przedsiębiorca płaci niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozlicza na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, według stawki liniowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też na zasadach karty podatkowej.

Jako przedsiębiorca będziesz płatnikiem VAT i masz w obowiązku zgłoszenie się do VAT. Są pewne wyjątki kiedy:

 1. Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie
 2. sprzedajesz wyłącznie towary i usługi które są zwolnione z VAT

 

Urząd skarbowy a zarejestrowanie działalności gospodarczej

CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Księgowość a jednoosobowa działalność gospodarcza

Nałożone jest na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej, a skład dokumentacji rachunkowej to faktury, rachunki, ewidencje.

Jeżeli jest firma , która ma kartę podatkową , to ona jest zwolniona z tej dokumentacji.

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, jest to książka przychodów i rozchodów bądź w ewidencji przychodów przy ryczałcie. Druga możliwość to księgowość pełna i to są już pełne księgi rachunkowe.

Najczęściej przedsiębiorcy decydują powierzyć prowadzenie rachunku do biura rachunkowego.

 

Rachunek bankowy a firma jednoosobowa

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej konto firmowe banku , ale mogą też korzystać ze swojego prywatnego konta osobistego. Jednakże musi być to rachunek, który tylko ten przedsiębiorca korzysta z niego i nie ma innego posiadacza rachunku bankowego. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na konto firmowe, musi podjąć działania w celu założenia konta firmowego.

Pamiętajmy o tym że nie każdą transakcję możemy wykonać za pomocą gotówki, są wyjątki, a dokładnie:

 1. strona transakcji to inny przedsiębiorca
 2. jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

 

Składki przy działalności gospodarczej – ZUS

Jako przedsiębiorca masz obowiązek rozliczać i odprowadzać składki ZUS na :

 1. Ubezpieczenia społeczne, a obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 2. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 3. Ubezpieczenie zdrowotne

Jest też możliwość skorzystania z Ulgi na start, jeśli podjęliśmy decyzję rozpoczęcia prowadzenia działalności, której nigdy nie prowadziliśmy, bądź chcemy otworzyć działalność a nie mieliśmy innej działalności przez 60 miesięcy wstecz i nie planujemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, wtedy z tej ulgi można skorzystać.

Ulga na start zwalnia z płacenia składek na:

 1. Fundusz Pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne obowiązkowe
 3. Fundusz Solidarnościowy

W momencie składania wniosku możesz ustawić pełnomocnika dla swojej firmy.

 

Plusy i minusy otwarcia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza jednoosobowa jest najpopularniejszą formą działalności. Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej właściwie wszystkie czynności można załatwić przez Internet. Ale są plusy i minusy takiej działalności, w niektórych przypadkach warto zastanowić się nad inną formą działalności, dlatego warto jeżeli mamy wątpliwości skonsultować się z profesjonalistami jaka forma działalności będzie dla przedsiębiorcy najlepsza, najbardziej opłacalna.

Plusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Łatwa do założenia – należy wypełnić wniosek na stronie internetowej ceidg – osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku
 2. Łatwa do prowadzenia
 3. Minimalne koszty założenia
 4. Tańsza księgowość w porównaniu do spółek

Minusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 1. Obowiązek płacenia składek ZUS bez względu na to, czy przedsiębiorstwo generuje jakikolwiek obrót
 2. Odpowiedzialność za długi firmy własnym majątkiem

Jeżeli zarejestrujemy firmę i jesteśmy w posiadaniu znaku towarowego, logo, które chcielibyśmy chronić i nie chcemy by ktoś inny wykorzystal naszą nazwę, logo w formie znaku towarowego, zachęcamy do zastrzeżenia takiego znaku, zastrzeżenie znaku daje nam możliwość posługiwania się nim jako prawem majątkowym, a co za tym idzie, może być on przedmiotem obrotu, bądź można udzielić licencji na korzystanie z niego – jednym słowem nikt oprócz nas nie może korzystać z naszego znaku towarowego.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z takiego prawa odsyłam do artykułu na ten temat i zachęcam do skontaktowania się z nasza kancelarią, która zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z tym procesem. Znak towarowy Artykuł

Zapraszamy!

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Założenie spółki komandytowej

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej

Czym jest prosta spółka akcyjna

Prawo przedsiębiorcy do zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako „PSA”) została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na gruncie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. PSA jest odpowiedzią ustawodawcy na wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej.

Z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza prostą spółkę akcyjną do prawa krajowego możemy się dowiedzieć, że kształtując przepisy dotyczące PSA wzięto pod uwagę fakt, że coraz ważniejszym elementem współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia oparte o nowoczesne technologie. Dlatego też coraz większe znaczenie we współczesnym obrocie gospodarczym ma kapitał ludzki – nowatorskie rozwiązania technologiczne na wczesnych etapach rozwoju, innowacyjność i przedsiębiorczość. Są to cechy, które współcześnie są jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego. Jednocześnie te właściwości przedsiębiorców niezwykle trudno precyzyjnie wycenić – zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju działalności. Dlatego też w PSA zezwolono na wnoszenie wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług, a także innego rodzaju wkładów, które nie poddają się łatwej rynkowej wycenie. Jest to podyktowane także niskim poziomem oszczędności oraz akumulacji kapitału inwestycyjnego w polskim społeczeństwie, przy wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia polskich specjalistów – np. z zakresu informatyki.

W PSA do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki, tj. wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24. Zamiast kapitału zakładowego w PSA tworzony jest tzw. kapitał akcyjny, w którym to akcje nie stanowią jego części i nie mają określonej wartości nominalnej. Ustawodawca przewidział rozwiązanie, w którym to akcje mogą zostać objęte przez akcjonariuszy w zamian za pracę lub usługi, zachowując przy tym kluczowy wpływ na decyzje w spółce. W szerokim zakresie w PSA można wykorzystywać komunikację elektroniczną do podejmowania uchwał czy odbywania zgromadzeń, co znacząco ułatwia i usprawnia procesy decyzyjne. W PSA wystarczy jednoosobowy zarząd i nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej. W PSA też stworzyć jeden organ, w którym łączy się zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów. Zwiększona również została ochrona wierzycieli poprzez wprowadzenie zakazu dokonywania świadczeń na rzecz akcjonariuszy, które zagrażałyby wypłacalności spółki.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią zbywalne prawo majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można zakazać obrotu udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakkolwiek dopuszczalne jest ograniczenie możliwości zbycia udziałów. Ograniczenia w zbywaniu udziałów mogą wynikać zarówno z treści umowy spółki jak również z mocy prawa, przykładem może być ograniczenia zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie przykładowo łączenie podmiotów, których łączny obrót przekracza 50 milionów euro wymagają uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspólnik może zbyć zarówno całość jak i część swoich udziałów.

Artykuł odnosi się do kwestii typowych związanych ze zbyciem udziałów w spółce, tj. sytuacji, w których ograniczenia w zbywaniu udziałów wynikają wyłącznie z umowy spółki oraz brak jest jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedstawiając problematykę zbywania udziałów należy przypomnieć, że zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może dotyczyć tylko tych udziałów, które reprezentują kapitał zakładowy spółki wpisany do rejestru., tj. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie stanowisko wynika z art. 16 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. – dalej jako k.s.h.), zgodnie z którym:

„rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitał zakładowego jest nieważne”.

Inaczej mówiąc nie można zbyć udziałów w spółce z o.o. w sytuacji gdy spółka nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółka z o.o. w organizacji).

Uprzedzając dalsze rozważania należy wskazać, że zasadą jest, że w sytuacji gdy brak odpowiednich zapisów w samej umowie spółki ograniczających zbycie udziałów w spółce z o.o., wówczas każdy wspólnik może swobodnie rozporządzać swoimi udziałami.

Niemniej jednak każdorazową przystępując do transakcji związanej ze zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (najczęściej przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów), należy dokładnie zbadać czy treść umowy spółki, nie zawiera zapisów ograniczających lub nawet czasowo uniemożliwiających zbycie udziałów. Takie ograniczenia zawierane w umowach spółki z o.o. są często wprowadzane w celu zabezpieczenia dotychczasowych wspólników przed niekontrolowaną zmiana składu osobowego wspólników spółki.

Jak wynika z art. 182 KHS „zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć”. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy ustawy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. Jednocześnie spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

Innym przykładem ograniczenia możliwości zbycia udziałów w spółce z o.o. może być wprowadzenie czasowego zakazu zbywania udziałów, uzależnienie możliwości zbycia udziałów od rezygnacji z prawa pierwokupu, czy też obowiązek uzyskania zgody określonego organu spółki itp.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują formę w jakiej powinna zostać zawarta umowa zbycia lub obciążenia udziałów współce z o.o. Zgodnie z treścią art. 180 k.s.h.

“Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują formę w jakiej powinna zostać zawarta umowa zbycia lub obciążenia udziałów współce z o.o. Zgodnie z treścią art. 180 k.s.h.

Nie dochowanie formy skutkuje nieważnością umowy co oznacza, iż umowa sprzedaży zawarta bez zachowania w/w formy nie wywoła skutku rozporządzającego, a więc nie nastąpi przejście udziałów na nabywcę.

O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę należy zawiadomić spółkę. Warto pamiętać, iż przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału jest skuteczne względem spółki od chwili, gdy spółka zostanie poinformowana o dokonanym zbyciu.

Powyższe wywody należy uzupełnić o sytuację, w której w danej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikowi może przysługiwać tylko jeden udział, wówczas możliwe jest zbycie jego części. Zgodnie z treścią art. 181 § 1 k.s.h.” jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału”. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli 50 złotych.

Należy również podkreślić, że w przypadku zbycia części udziału zbywca nadal pozostaje wspólnikiem (por. A. Koch, Zbycie udziału, s. 366, (w: ) Prawo spółek handlowych pod red. A. Koch i J. Napierała, Zakamycze 2005).

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

1