SPÓŁKA Z O.O. A ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną, jest założona przez jednego bądź więcej wspólników, utworzona w dowolnym, prawnie dopuszczalnym celu. Spółka w organizacji istnieje od dnia zawarcia umowy spółki do dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców, od tego momentu spółka staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie korzyści z założenia spółki z o.o. opisujemy w innym artykule – “Korzyści z założenia spółki z o.o.”. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, czy to prowadzoną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki z o.o. powinien wiedzieć kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty oraz nieprawidłowości.

 

 

Zgodnie z polskim prawem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka jako osoba prawna. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wszystkie zobowiązania odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem natomiast co ważne udziałowcy spółki nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem, ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów czyli kapitału zakładowego spółki. W chwili obecnej, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych. Jednakże co do zasady są wyjątki.

 

 

Odpowiedzialność członków zarządu

 

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma własną osobowość prawną, co oznacza, że samodzielnie może nabywać prawa oraz zaciągać zaciągać zobowiązania. Czynności prawne podejmowane są jednak w tym zakresie przez odpowiednie organy spółki – sama spółka bez odpowiedniej reprezentacji niestety nie będzie mogła nic zdziałać.

Właśnie dlatego zarząd spółki z o.o. jest jednym z najważniejszych organów spółki. Zarząd składa się z 1 członka spółki, bądź większej liczby członków spółki. Członkowie zarządu odpowiadają za najważniejsze procesy w spółce.

 

Jeżeli pełnimy funkcję członka zarządu spoczywa na nas także odpowiedzialność, Odpowiedzialność ta dotyczy:

 • zaległości podatkowych spółki z o.o. (a także innych zaległości publicznoprawnych, do których stosuje się tą zasadę odpowiedzialności – m.in. długi wobec ZUS) , jeżeli egzekucja tych zaległości z majątku spółki okazała się bezskuteczna (zobowiązania podatkowe spółki);
 • innych długów spółki z o.o, gdy egzekucja tych długów z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

 

Zgodnie z treścią art. 201 Kodeksu spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Jak wynika z art. 299 ksh, członkowie zarządu stają się odpowiedzialni za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i majątek spółki nie był wystarczający na pokrycie długów. Wówczas członkowie zarządu będą odpowiedzialni za zobowiązania spółki.

 

Odpowiedzialność zarządu spółki – zwolnienie z odpowiedzialności

 

 

Jednakże przepisy przewidują sytuacje gdzie członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni od odpowiedzialności za długi spółki. Taką możliwość przewiduje kodeks spółek handlowych. Zgodnie z tym, członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki w przypadku kiedy:

 

 • Wtedy kiedy członkowie organów spółki, bądź członek spółki złoży we właściwym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to 30 dni, który liczy się od dnia niewypłacalności spółki. Niewypłacalność spółki następuje gdy dłużnik utracił już zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Gdy zaś opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące to mówimy o niewypłacalność. Taki wniosek należy przed upływem czwartego miesiąca od chwili powstania niewypłacalności.

 

 • Wtedy kiedy nie nastąpiło zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nie z winy członka zarządu spółki.

Należy podkreślić odpowiedzialność członków zarządu za zgłoszenie wniosku o upadłość, ale gdy w sytuacji kiedy członek zarządu nie może odpowiadać za niezgłoszenie wniosku, wtedy mówimy o zwolnieniu z odpowiedzialności członka zarządu.

Może być to spowodowane m.in. długotrwałą chorobą bądź innymi okolicznościami na które członkowie zarządu nie mają wpływu na dochowanie wymaganych terminów. Także wprowadzenie członka zarządu w błąd co do danych o wynikach finansowych spółki może spowodować brak jego winy. Członkowie zarządu odpowiadają za dochowanie szczególnej staranności i nieznajomość przepisów prawa czy swoich obowiązków nie zwalniają ich z odpowiedzialności.

 

 • Odpowiedzialność zarządu spółki jest znikoma kiedy zarząd wykaże, że nawet jeśli złożyli by wniosek o ogłoszenie o upadłości wierzyciel nie dostałby nic więcej ponad to, co udało mu się wyegzekwować od spółki.

Należy wtedy udowodnić, że pomimo tego spółka i tak nie zapłaciłaby wierzycielowi więcej niż wierzyciel otrzymał, nawet gdyby były wszystkie terminy dochowane.

 

Odpowiedzialność wspólnika spółki

 

 

Jak wcześniej przedstawiono co do zasady spółka z o.o. odpowiada za swoje zobowiązania samodzielnie.

Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania samodzielnie, całym swoim majątkiem, natomiast odpowiedzialność i ryzyko wspólników sprowadza się zasadniczo do wartości wniesionych przez nich wkładów. Co do zasady wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki.

Na etapie funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji, wspólnik spółki może odpowiadać za wszystkie zobowiązania spółki:

 • do wysokości wkładu niewniesionego jeszcze do spółki (a określonego w umowie) – odpowiedzialność wygasa z chwilę wniesienia zadeklarowanego wkładu,
 • jeżeli działał przy ich zaciąganiu przez spółkę (np. podpisywał się pod umową zawartą przez spółkę).

Wskazać należy, że nie zawsze jest wyłączone ponoszenie odpowiedzialności osobistej przez wspólników.

 

Przypadki w których wspólnik spółki z o.o. odpowiada osobiście to:

 1. Zaciągnięcia zobowiązań przed wpisem spółki do rejestru (spółka z o.o. w organizacji)
 2. Zaciągnięcia zobowiązań spółki przed wpisem do rejestru(spółka z o.o. w organizacji) do wysokości niewniesionego wkładu
 3. Wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki, których wartość znacznie została zawyżona w stosunku do wartości zbywczej- wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o zawyżeniu zgłosili spółkę do rejestru, zobowiązani są do wyrównania wartości
 4. Świadczeń związanych z udziałem – współuprawnieni z udziału lub udziałów ponoszą odpowiedzialność solidarną; w której za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału, jego części lub ułamkowej części udziału (art. 186 § 1 k.s.h.) – nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą;
 5. Powstania szkody przy tworzeniu spółki, gdy działo się to wbrew przepisom prawa i było zawinione

Odpowiedzialność wspólnika sp. z o.o. jako członka zarządu

 

Jeżeli wspólnik pełni również funkcję członka zarządu spółki z o.o., to jego status wspólnika nie wyłącza odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Ponosi on wówczas odpowiedzialność jako następny po spółce za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 § 1 ksh.

Zwolnienie się z powyższej odpowiedzialności jest możliwe jeśli istnieją odpowiednie przesłanki które decydują tym, że wspólnik nie może odpowiadać osobiście za szkody wyrządzone przez spółkę

Pozew przeciwko członkom zarządu

 

Pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki za jej niespłacone zobowiązania wymaga odrębnego postępowania. Członkowie zarządu ponoszą między sobą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ciekawe jest również iż Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 sierpnia 1993 roku stwierdził, iż” w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (…), nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 kpc.  Więc nie wystarczy dysponowanie wyrokiem przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należy również uzyskać tytuł egzekucyjny, oraz tytuł wykonawczy przeciwko członkom zarządu. Roszczenie dochodzone na podstawie art. 299 § 1 ksh ma charakter sprawy o zapłatę. Więc po wniesieniu pozwu sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli wydane orzeczenie nie zostanie zaskarżone sprzeciwem od nakazu zapłaty, nakaz uprawomocni się i będzie podstawą do wszczęcia egzekucji przeciwko członkowi zarządu.

 

Żródła:

por.: A. Kidyba [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2021, art. 151):

 

Pasternak LEGAL – PRAWO DLA BIZNESU

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Zapraszamy do zapoznania się również z naszymi poprzednimi wpisami:

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE

Nowe technologie we współczesnym świecie są dostępne na wielu płaszczyznach, pozwalają na rozwój oraz budują innowacyjność. Nowe technologie znacznie poprawiają jakość oferowanych usług czy produktów. Rozwój nieznanych dotąd usług usług czy produktów daje impuls do rozwoju nowych branż czy gałęzi rozwoju, dają nowe miejsca pracy.

Na każdym kroku spotykamy się z nowymi wynalazkami technologicznymi, nowymi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Kiedy wydaje nam się ż w pewnej dziedzinie jest coś niemożliwe, to nieustannie dowiadujemy się o rozwoju tych dziedzin. Nowe technologie zmieniają świat, wpływ nowoczesnych technologii możemy obserwować również w obrocie gospodarczym, albowiem przy ich wykorzystaniu niejednokrotnie budowane są przewagi konkurencyjne. Nie da się ukryć, że technologie zmieniają biznes, a bariery wdrażania nowoczesnych technologii w firmach są coraz mniejsze. Ekonomiczne efekty wdrażania nowych rozwiązań w biznesie mogą przynosić wymierne i długofalowe korzyści.
Temat nowych technologii jest bardzo szeroki. Nowoczesne technologie są w XXI wieku największą siłą która napędza gospodarkę. Obecna sytuacja na rynkach wymaga od nas nieustannego rozwoju czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdobytej wiedzy i nowoczesnych technologii.

Nowe technologie to przede wszystkim jest wiedza technologiczna która jest zawarta jako niematerialne i prawne wartości takie jak:

 • licencje,
 • patenty,
 • prawa do poszczególnych wynalazków.

CO TO SĄ NOWE TECHNOLOGIE?

Szczególnie istotne są wyniki wszelakich badań oraz prac naukowych, dzięki którym możliwe jest produkowanie nowych lub ulepszanie istniejących produktów bądź usług. Technologia, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat
Nowe technologie definiuje się jako wiedzę która jest technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki . Zaliczyć do tego trzeba wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe wytworzenie nowych usług i towarów. Zaliczamy do tego różnego typu licencje na korzystanie z technologii.

Odpowiadając na pytanie co to są właściwie nowe technologie? Co nowe technologie dostarczają? Jest to wprowadzenie nowych rozwiązań w życie, wprowadzanie nowych technologii na rynek. Nowoczesne technologie mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki -przez wdrażania nowych technologii rynek może się rozwijać, nowe technologie są siłą napędową. Wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania, które zmieniają świat. Ulepszają oraz sprawiają, że nasze życie jest wygodniejsze na każdym kroku.

Inwestycje w nowe technologie to ważny klucz do rozwoju każdej firmy. Nowe technologie w rozumieniu funduszy unijnych to innowacyjne produkty, usługi, procesy produkcyjne ,które nie występują na rynku i wprowadzają konkretne rozwiązania, zwiększają użyteczność, oraz jakość produktów, usług, usprawniają technologię wytwarzania produktów.

Ważne jest jaka jest skala innowacyjności, począwszy od krajowej, następnie przez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas.

Świadomość nowych technologii jest coraz wyższa. Na marginesie warto zauważyć, że coraz bardziej innowacyjne są podmioty publiczne, co widać m.in. po placówkach oświatowych, albowiem w szkołach nowe technologie wykorzystywane są na coraz większą skalę.Wiele dobrego dzieje się za pośrednictwem nowych technologii, które wielokrotnie ułatwiają naukę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób, który jest lepiej dostosowany do ich możliwości. Jako przejaw nowoczesnych rozwiązań może być poczytywany e-learning, który znajduje coraz szersze zastosowanie w edukacji dzieci chorych przewlekle, czy osób z wadą słuchu. Rozwój technologii takich jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja wpływa także na obszar zarządzania zdrowiem. Nowe rozwiązania sprawdzają się na coraz większą skalę również w medycynie gdzie wykorzystywane są w terapii osób chorych przewlekle.
Innowacyjne rozwiązania swoje zastosowanie znajdują również na uczelniach wyższych co widać nie tylko po elektronicznych systemach organizacji zajęć, ale również po tym, iż elektroniczne indeksy wypierają indeksy papierowe.
Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników obsługujących przedsiębiorców – świadczących wsparcie prawne również przedsiębiorcom starającym się rozwijać, wdrażać lub wykorzystywać nowe technologie w działalności biznesowej. Doradzamy również startupom oraz inwestorom zainteresowanym rozwojem nowych podmiotów gospodarczych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / IT/ / NOWE TECHNOLOGIE/ CRYPTO / MEDIA– kliknij by dowiedzieć się więcej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK ORAZ FUNDACJI kliknij by dowiedzieć się więcej

W naszej praktyce dostrzegamy, iż niejednokrotnie osoby świadome rozwoju swoich marek, czy tez tworzące nowe technologie mają również wysoką świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej tworzonych przez siebie opracowań ale również swojej marki, dlatego też nasza kancelaria świadczy usługi również w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej oraz ochrony marki po to by zapewnić jak najbardziej kompleksową obsługę Klientów.

Ochrona marki – zobacz więcej

DOTACJE NA NOWE TECHNOLOGIE

Dotacje na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii można uzyskać z programów regionalnych, jak i krajowych. nowych technologii.

Dostępne są również fundusze unijne na rozwój nowych technologii.

XI wiek jest najbardziej zmechanizowanym i skomputeryzowanym jak dotąd, w którym wymiana informacji jest szybka i sprawna – bardzo popularne są zwłaszcza wszelkie technologie internetowe.

 

PROGNOZY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII I WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Według prognoz najbardziej rozwijać się będą takie nowe technologie jak:

1. Internet Mobilny

Nowe aplikacje, interfejsy, formaty, sensory będą stale unowocześniane, urządzenia mobilne już dominują, jeśli chodzi o podłączenie do sieci.

2. Sztuczna inteligencja

Są to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje.

3. Wirtualna i poszerzona rzeczywistość

Prognozowane są także ulepszenia wykorzystywanych w tego typu zastosowaniach technologii, np. gogli. Mówi się też, że powstaną całe ekosystemy opierające się o technologie VR/AR zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak również i przedsiębiorców.

4. Internet Rzeczy

Ponad połowa populacji na świecie jest podłączona do sieci i szacuje się, że w ciągu dekady do sieci będzie podłączonych od 50 mld do nawet 1 bln urządzeń. W tego względu firmy będą musiały zmagać się z takimi problemami, jak zabezpieczenie i monitoring poszczególnych urządzeń i systemów.

5. Chmura nowych technologii

Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, to jedno z ważniejszych haseł w biznesie w ostatniej dekadzie. Usługi IT będą dostarczane za pośrednictwem właśnie chmury. W efekcie coraz większa liczba przedsiębiorstw korzystać będzie z publicznej chmury, co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa w sieci.

6. Nowoczesna robotyka

Nowe technologie wykorzystywane są przez silniki, materiały, czujniki, nowe wizualizacje , sztuczną inteligencję, a to wszystko sprawi, że zmieni się sposób dostarczania produktów i usług. Zapotrzebowanie będzie na umiejętności techniczne związane z budową, obsługą oraz utrzymywaniem zaawansowanych robotów.

7. Druk 3D

Druk 3D daje możliwość przejścia na zupełnie nowy poziom dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb na skalę masową.

8. Technologie biometryczne

Odciski palców to jedna z najnowszych metod autoryzacji, cóż dochodzą do tego znane nam już autoryzacje za pomocą rozpoznawania twarzy, głosu czy też siatkówki oczu.

9. Genomika

Jak ważny dla gospodarki będzie miał też rozwój inżynierii genetycznej, sekwencjonowanie DNA i zaawansowane biotechnologiczne analizy które poprawią produkcję rolną, zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, a także wydłużą średnią długość życia ludzkiego. Być może doczekamy sytuacji gdzie leki będą stosowane pod określone geny.

10. Blockchain

Nową technologię wprowadzono na rynek pod nazwą blockhain jest to rejestr zdecentralizowanych danych, które są bezpiecznie współużytkowane. Bockchain jest jednym z najbezpieczniejszych mechanizmów przechowywania i przesyłania danych dostępnych obecnie.

11.Nowoczesne technologie informatyczne

 

ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ZAKUP NOWEJ TECHNOLOGII

Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, ale nie wszystkich, nie mogą z niej bowiem korzystać przykładowo osoby rozliczające się ryczałtem.

Nowy Polski Ład wprowadził wiele zmian w podatkach, również w zakresie ulgi dla przedsiębiorców związanej z działalnością badawczo rozwojową. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi B+R i IP Box w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Pasternak LEGAL świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego planowania podatkowego, czy ulgi IP BOX, ULGI B+R.

ULGA IP BOX

ULGA B+R

Uldze podlegają wydatki poniesione na zakup nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Nowe technologie przydają się ludzkości coraz bardziej.

Przedsiębiorca, który wykupił licencję niewyłączną, również ma prawo do odliczenia ulgi, zaś straci możliwość odliczenia tej ulgi na zakup nowej technologii, jeśli ją sprzeda innej firmie, jeśli ma takie prawo.

Do Ulg w zakresie nowych technologii zaliczyć można m.in.:

 1. ulgę na prototyp
 2. ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Ustawodawca przewidział katalog kosztów kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z ulgi B+R, który został zwarty zarówno w przepisach ustawy o PIT jak i CIT.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia ulgą B+R można zaliczyć w szczególności:

 1. koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 2.  koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej,
 3. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe wskazują również, że kosztami kwalifikowanymi zwiększającymi ulgę B+R są również m.in.:

 1. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,
 2. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na czynności wymienione w ustawach PIT i CIT,
 3. inne wskazane w ustawie

Mając na uwadze obszerność materii związanej z Ulga B+R należałoby temu zagadnieniu poświęcić osobny wpis.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

Download file
1