ZMOWY PRZETARGOWE / PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

W ramach specjalizacji zorientowanej na regulacje prawa karnego gospodarczego Kancelaria PASTERNAK LEGAL zajmuje się obroną w sprawach tzw. zmów przetargowych czy przestępstw korupcyjnych.

Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in. ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in. na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność karna za zakłócanie przetargu publicznego została uregulowana w art. 305 § 1 i 2 kodeksu karnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Artykuł 305 § 3 k.k. wskazuje natomiast na tryb ścigania sprawcy w/w czynu, i tak jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedzialność za zawarcie zmowy przetargowej może ponieść zarówno osoba występująca po stronie zamawiającego jak i wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi publikacjami:

1. Korupcja w systemie zamówień publicznych Jurysta Nr 11 Warszawa 2012 r.
2. Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce Jurysta Nr 2 Warszawa 2013
3. Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. II) Jurysta Nr 3 Warszawa 2013
4. o przestępstwie płatnej protekcji uwag kilka Jurysta Nr 2 Warszawa 2015,
5. Ingerencja prawa karnego w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w kontekście dyrektyw stosowania prawa karnego Jurysta Nr 6 Warszawa 2015
6. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce Państwo i Prawo Warszawa 2016, zeszyt 9
7. Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Nr 4 Warszawa 2015, s.110-126
8. O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce Jurysta Nr 7-8 Warszawa, s.43-52.
9. Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 8         Warszawa, 8/2016

 

Oraz chyba 12/2015

10. Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przegląd Sądowy Nr 7-8 Warszawa, 2016
11. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Studia Administracyjne         8/2016

 

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

Pasternak LEGAL jako obrońca zajmuję się obroną w postępowaniach związanych w szczególności z następującymi przestępstwami:

 • korupcja bierna (art. 228 k.k.)
 • korupcja czynna (art. 229 k.k.)
 • płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)
 • płatna protekcja czynna (art. 230a k.k.)
 • niedopełnieni obowiązków lub przekroczenie uprawnień (art. 231 k.k.)
 • poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.)
 • korupcja menadżerska (art. 296a k.k.)
 • korupcja wyborcza (art. 250a k.k.)
 • korupcja farmaceutyczna (art. 128 prawa farmaceutycznego)
 • korupcja dotycząca refundacji leków (art. 54 ustawy o refundacji leków)
 • korupcja sportowa (art. 46 ustawy o sporcie)
 • korupcja wierzycieli (art. 302 § 2 i 3 k.k.)
 • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 k.k.)
Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

System gospodarowania środkami publicznymi został zbudowany w taki sposób, aby był on zgodny pod względem formalnym i materialnym z ustawą o finansach publicznych nazywa się dyscypliną finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponosić nie tylko

 • osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, który ma do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, bądź zarządca mieniem tych jednostek lub podmiotów;
 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, a ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

ale również

 • osoby gospodarujące środkami publicznymi, które zostały przekazane podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej może doprowadzić do naruszenia tej dyscypliny i pociągnięciem do odpowiedzialności. A tę ponosi zarówno osoba, która dokonała tego czynu, jak i osoba, która wydała polecenie, aby dokonać takiego czynu.

 

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

INWESTYCJE / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Posiadamy zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę związaną z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co ma zapewniać naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Zapewniamy rzetelną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie postępowania – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych. Wspieramy również naszych klientów na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowanie dokumentów, w tym umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych związanych z prawem zamówień publicznych.

 • reprezentacja przed Zamawiającym, wykonawcą, uczestnikami zaangażowanymi w wykonanie zamówienia;
 • doradztwo prawne związane ze złożeniem oferty przetargowej
 • doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu
 • wsparcie w zakresie konstrukcji Umów, pism, porozumień oraz innych dokumentów;
 • reprezentacja przed organami procesowymi
 • FIDIC
 • doradztwo na etapie realizowania (wykonywania) kontraktu
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Nasza oferta obejmuje kompleksowe i bieżące doradztwo prawne dla wykonawców oraz zamawiających w ramach całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Usługi prawne świadczymy uwzględniając specyfikę organizacyjną danego podmiotu.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Doradztwo prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do przedsiębiorców będących podmiotami prywatnymi jak również podmiotów publicznych, w szczególności samorządów.

 

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje