Procedura udzielania porad prawniczych przez Internet lub telefon?

W pierwszej kolejności musimy ustalić, czy w ogóle jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Co to znaczy?

Musimy ustalić, czy zagadnienie, którego dotyczy twoje zapytanie leży w obszarze naszej specjalizacji.

Staramy się aby konsultacje prawne udzielane naszym Klientom każdorazowo mieściły się w obszarze specjalizacji naszych prawników, albowiem wierzymy, że takie podejście do Klienta w najwyższym stopniu zabezpiecza interesy Klienta.

Po ustaleniu czy jesteśmy w stanie Ci pomóc – staramy się ustalić prawnika Kancelarii Pasternak LEGAL, który mógłby zostać dedykowany Twojej sprawie.

Co to dla Ciebie oznacza?

Musisz najpierw przedstawić przynajmniej zarys swojego problemu, żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle możemy Ci pomóc, a także który z naszych prawników będzie najbardziej kompetentny dla rozwiązania Twojego problemu.

Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców w szerokim ujęciu, doradzamy Klientom indywidualnym, świadczymy usługi w aspektach prawa podatkowego, doradzamy oraz reprezentujemy Klientów również w sprawach karnych.

Przedstaw swój problem i swoją sytuację w formularzu kontaktowym, mailem lub podczas rozmowy.

Na podstawie zgłoszenia ustalimy czy i kto mógłby Ci pomóc, a przy okazji udzieli Ci wyczerpujących wyjaśnień co do ewentualnej porady prawniczej, poinformuje Cię o wysokości, a także sposobie zapłaty wynagrodzenia, a także ustali dogodny dla Ciebie i możliwy dla nas czas i termin rozmowy z naszym prawnikiem.

Skorzystaj z naszej oferty

wybierz usługę porady prawniczej online w Internecie, aby uzyskać pomoc, która obejmuje zakres Twojej sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Serwisu PASTERNAK LEGAL

oraz Regulamin świadczenia płatnych usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line
przez Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania przez Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa NIP: 1251620309, REGON: 146582196, email: biuro@pasternaklegal.pl zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.pasternaklegal.pl. Kancelaria używa również nazwy PASTERNAK LEGAL.


Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka,

Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, email: biuro@ pasternaklegal.pl

tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596.

 1. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line.
 2. Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pldalej jako „Serwis”, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”.
 3. Porad prawnych udzielać będzie adwokat lub aplikant adwokacki wskazany na stronie https://pasternaklegal.pl/zespol/ lub inny współpracownik Kancelarii lub Radcą Prawnym lub aplikantem Radcowskim.
 4. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientami” lub „Użytkownikiem”.
 5. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem zapytania on – line dotyczącego Usługi.
 7. Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz skorzystaniem z Usługi, każdy Użytkownik powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz. Złożenie zapytania w dowolnej formie oznacza akceptację Regulaminu.

§2

Sposób świadczenia Usług (porad prawnych on-line)

 1. Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się na następujących warunkach:
  1. Klient wysyła za pomocą email, sms lub formularza dostępnego na stronie internetowej pasternaklegal.pl zapytanie;
  2. złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania, email lub sms;
  3. po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania Usługi;
  4. po otrzymaniu niezbędnych dokumentów lub informacji, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji zawierającej stosowne dokumenty i informacje oraz przedstawia propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę wraz z prośbą o akceptację warunków wykonania Usługi;
  5. jeżeli Klient akceptuje warunki Umowy, Klient powinien wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;
  6. w momencie wpływu do Kancelarii wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu;
  7. warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest akceptacja oferty przez Klienta oraz uiszczenie należnego Kancelarii wynagrodzenia. Po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie;
  8. Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego, treść żądania, jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii;
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora systemu płatniczego lub bankowego.
 4. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT.
 5. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@pasternaklegal.pl, Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 6. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek konsekwencji, dokonując zwrotu pobranego od Klienta wynagrodzenia w przypadku braku możliwości wykonania Usługi. Kancelaria o takim przypadku niezwłocznie powiadomi Klienta.
 7. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta lub udzielenia konsultacji on-line.
 8. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem.
 9. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.
 10. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:
 11. współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;
 12. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p;
 13. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Właściciel serwisu zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps;
 14. W przypadku zamieszczenia materiałów audiowizualnych, jakość usługi udostępnienia filmów i materiałów audiowizualnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie.
 15. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmów i innych materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie spowodowany okolicznościami, na które Kancelaria nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Użytkownika, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Kancelaria informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. Sprzętem są określane urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi.
 16. Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Kancelaria dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 17. Kancelaria zastrzega, że Usługa może być dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych lub transmisji sieci komórkowej, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Kancelarii, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

 

§3
Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

  1. Klient zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za Usługę.
  2. Klient może rozwiązać zawartą Umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części lub całości wynagrodzenia odpowiadającej części lub całości wykonanej Usługi. Kancelaria w takim wypadku zastrzega możliwość rozliczenia się na podstawie stawki godzinowej obowiązującej w dacie świadczenia Usługi. Na powyższe Klient wyraża zgodę.
  3. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Kancelaria może odstąpić od umowy z zastrzeżeniem zachowania prawa do wynagrodzenia w całości lub w części, w przypadku gdy:
 1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
 2. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej lub Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
  1. Kancelaria może odstąpić od umowy również w innym wypadku niż opisany w ust. 4 powyżej, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, na co Klient wyrażą zgodę.
  2. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie podejmie się realizacji Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
  3. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  4. Kancelaria zapewnia, że osoba udzielająca porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną Usługą.

§3a

Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL” oraz Newslettera

 

 1. Dostęp do Newslettera lub Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Pasternak LEGAL zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pasternak LEGAL, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy lub Newsletter nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Pasternak LEGAL (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
 5. Celem skorzystania z Newslettera lub Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 6. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości;
 7. może dołączyć umowę, która zostanie przez niego zanonimizowana;
 8. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 9. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji;
 10. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Zapisz się”, „Wyślij” lub inny podobny. Kontakt może nastąpić w każdy możliwy sposób.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

§4

Reklamacje

 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi.
 2. Reklamacje powinny zostać skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pasternaklegal.pl
 3. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
 4. zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 5. zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 6. zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii;
 7. Kancelaria rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kancelaria powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 • aktualny adres, w tym adres e-mail;
 • wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 • wskazanie ewentualnych żądań.

– powyższe dane warunkują rozpoznanie reklamacji i jej skuteczne złożenie. Brak w/w danych uniemożliwia zajęcie stanowiska co do złożonej reklamacji, a tym samym taka reklamacja z uwagi na istotne braki (brak danych powyżej wskazanych) nie może stanowić reklamacji i przedmiotu skutecznego żądania.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Kancelarii (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).

9. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Kancelaria niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

10.Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.

11.Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Usługi jest prawo polskie.

12.Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

13.Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§5

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się tutaj – kliknij w link.

§6

Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie Serwisu www.pasternaklegal.pl, dostępnego dla wszystkich Użytkowników. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi nieodpłatnego newsletter w przypadku zamawiania usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie Serwisu dostępnego dla wszystkich Użytkowników następuje w momencie wpisania adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku “Zapisz się”.
 2. Użytkownik może zamówić newsletter, akceptując pole „Zgoda na otrzymanie newslettera” w momencie przesłania zapytania przez formularz lub uzupełnienia stosownego formularza.
 3. Newsletter ma charakter promocyjny, edukacyjny, informacyjny. Informacje zawarte w Newsletterze nie stanowią informacji, porady prawnej.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 08 września 2022 r.
 2. Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte podlegają ochronie prawnej i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Kancelarii lub podmiotów powiązanych z Kancelarią. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz materiałów w nim zawartych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii lub przesłania ich na adres email Klienta.
  2. Po ukazaniu się na stronie Serwisu www.pasternaklegal.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż brak sprzeciwu po jego ogłoszeniu w terminie 1 dnia stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

 

REGULAMIN PASTERNAK LEGAL oraz usługi online

Zobacz zespół

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1