POLITYKA PRYWATNOŚCI

ŁUKASZ PASTERNAK KANCELARIA ADWOKACKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ŁUKASZ PASTERNAK KANCELARIA ADWOKACKA

 

Spis Treści

 1. Wprowadzenie
 2. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?
  1. Administrator oraz zakres obowiązywania polityki prywatności
  2. Dane kontaktowe
  3. Zabezpieczenia
 3. Informacje o Przetwarzanych Danych Osobowych
 4. Od kogo zbieramy dane osobowe?
  1. Informacje ogólne
  2. Dane zbierane automatycznie
  3. Dane pozyskane automatycznie w Serwisie, Sklepie Internetowym, Aplikacji
  4. Dane pozyskane automatycznie od zewnętrznych dostawców
 5. Przesyłanie Informacji Handlowych i Marketingowych drogą elektroniczną
 6. Profilowanie
 7. Komu Przekazujemy Twoje Dane?
 8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego poza obszar EOG
 9. Kategorie danych
 10. Twoje Uprawnienia
 11. Dobrowolność podania danych
 12. Bezpieczeństwo Danych
 13. PLIKI COOKIES
 14. Postanowienia Końcowe

 

1.     Wprowadzenie

Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji:ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, email: biuro@pasternaklegal.pl, NIP: 1251620309, REGON: 146582196, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596 – dalej jako „Pasternak LEGAL” lub „Kancelaria” lub „Administrator” informuje o sposobie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

Ochrona danych osobowych jest ważnym aspektem branym przez nas pod uwagę w organizacji Pasternak LEGAL i świadczeniu przez nas usług lub przy zawieraniu innego rodzaju umów. Celem Pasternak LEGAL jest przejrzyste i rzetelne przetwarzanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Pasternak LEGAL i prawa przysługujące podmiotom danych określone zostały w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies (dalej jako „Polityka Prywatności i Cookies”).

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies znajduje zastosowanie, kiedy korzystają Państwo:

 • z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem – pasternaklegal.pl (dalej jako „Serwis”); lub
 • naszego sklepu internetowego (dalej jako „Sklep Internetowy”) dostępnego pod adresem: pasternaklegal.pl;
 • lub innej naszej Strony internetowej, która zostanie wskazana w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies lub liście, a także w przypadku korzystania z naszych usług, świadczeń, Produktów i Towarów Cyfrowych, a także Aplikacji udostępnianej pod linkiem: https://pasternaklegal.amberlo.io/ (dalej jako „Aplikacja”) i innych usług świadczonych przez nas, w tym wydarzeń, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Dokument może podlegać okresowym zmienianą, w szczególności w celu jak najszerszego zabezpieczenia powierzonych nam danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności i Cookies, prosimy o niekorzystanie z usług naszego Serwisu, Sklepu Internetowego, innych domen internetowych czy też Aplikacji. Każdy użytkownik samodzielnie decyduje o tym, czy skorzysta z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez administratora w zakresie, w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

Dla Twojej wygody i przejrzystości na początku zamieściliśmy spis treści, aby ułatwić Ci poruszanie się po dokumencie i łatwe odnalezienie informacji, których szukasz.

Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@pasternaklegal.pl

2.     Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

a. Administrator oraz zakres obowiązywania polityki prywatności

Administratorem danych osobowych osób korzystających z:

 • usług i świadczeń oferowanych przez Pasternak LEGAL;
 • naszej strony internetowej dostępnej pod adresem – pasternaklegal.pl (dalej jako „Serwis”); lub
 • naszego sklepu internetowego (dalej jako „Sklep Internetowy”) dostępnego pod adresem: pasternaklegal.pl; lub
 • innej naszej Strony internetowej, która zostanie wskazana w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies lub liście, a także w przypadku korzystania z naszych usług, świadczeń, Produktów i Towarów Cyfrowych, a także Aplikacji udostępnianej pod linkiem: https://pasternaklegal.amberlo.io/ (dalej jako „Aplikacja”) i innych usług świadczonych przez nas, w tym wydarzeń, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Dokument może podlegać okresowym zmienianą, w szczególności w celu jak najszerszego zabezpieczenia powierzonych nam danych osobowych.

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest:

ADMINISTRATOR:

Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji:ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, email: biuro@pasternaklegal.pl, NIP: 1251620309, REGON: 146582196, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596

Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania „Administrator”, „my”, „nas”, „nasze” lub inne wyrażenia odnoszące się do administratora, oznaczają Pasternak LEGAL.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies znajduje zastosowanie, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu, Sklepu Internetowego, naszych usług, Aplikacji  rozwiązań i innych usług świadczonych przez nas, w tym wydarzeń, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Dotyczy to zarówno przypadków, w których administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Realizujemy swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

 

b.  Dane kontaktowe

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności i Cookies lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczącej kwestii przetwarzania danych osobowych (choć żywimy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kontakt z nami:

 • za pomocą poczty elektronicznej: biuro@pasternaklegal.pl
 • listownie na adres: Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa.

 

c.  Zabezpieczenia

Jako profesjonaliści dokładamy starań, aby chronić prywatność wszystkich użytkowników naszego Serwisu, Sklepu Internetowego, odbiorców naszych usług lub osób, które nabywają od nas produkty lub usługi, a także korzystają z różnego rodzaju usług świadczonych drogą elektroniczną, czy Aplikacji, w szczególności poprzez stosowanie wszelkich wymaganych przez prawo środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

Informujemy również, że użytkownicy swoimi działaniami mogą przyczynić się również do zwiększenia bezpieczeństwa przekazanych nam danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez cykliczną zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr oraz znaków specjalnych).

Jednocześnie zaznaczamy, że nie odpowiadamy za zasady prywatności stron internetowych, na które zostaniesz przekierowany przez kliknięcie w linki zamieszczone na stronach naszego Serwisu, Sklepu Internetowego czy Aplikacji.

Nasi użytkownicy to głównie firmy i organizacje, które zawierają z nami umowę o świadczenie usług. Szczegóły dotyczące świadczenia przez nas usług uregulowane są wREGULAMINIEOWU.

3.     Informacje o Przetwarzanych Danych Osobowych

Korzystanie z Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji oraz usług świadczonych przez Administratora lub nawiązanie współpracy na innej podstawie prawnej z Pasternak LEGAL wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.


Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa Prawna
ZAWARCIE, REALIZACJA, WYKONYWANIE UMOWY

(w tym zawarcie umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych), umów współpracy, najmu i innych, a także podjęcie działań zmierzających do jej/ich zawarcia (m.in. przygotowanie wyceny/oferty) oraz ich rozliczenia w tym wystawienie rachunku, faktury)

 

1.      imię i nazwisko/firma;

2.      adres zamieszkania/siedziby;

3.      numer PESEL/KRS;

4.      numer NIP;

5.      adres poczty elektronicznej – email;

6.      numer telefonu;

7.      w określonych wypadkach dane dot. dokumentu tożsamości;

8.      dane płatnicze

9.      wizerunek

10.    informacje dotyczące współpracownika w szczególności w zakresie adwokatów/radców prawnych;

11.    tytuł zawodowy;

12.    informacje o tym, z jakich naszych usług świadczeń, korzystasz;

13.    dane nadane samodzielnie opisujące Klienta;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.


REALIZACJA UMOWY
(pracownicy kontrahenta/
Kontrahent/
Współpracownicy Kontrahenta)
 

1.      imię i nazwisko/firma;

2.      adres zamieszkania/siedziby;

3.      numer PESEL/KRS;

4.      numer NIP;

5.      adres poczty elektronicznej – email;

6.      numer telefonu;

7.      w określonych wypadkach dane dot. dokumentu tożsamości;

8.      dane płatnicze


art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający koordynacji działań z kontrahentem)(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 1.      imię;

2.      nazwisko;

3.      data urodzenia;

4.      dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

5.      wykształcenie;

6.      kwalifikacje zawodowe;

7.      przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

8.      wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, określonych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy)

 

a także

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

REKRUTACJA WSPÓŁPRACOWNIKÓW 1.      imię;

2.      nazwisko;

3.      data urodzenia;

4.      dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

5.      wykształcenie;

6.      kwalifikacje zawodowe;

7.      przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

8.      wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. f RODO(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI  

1.      imię i nazwisko/firma;

2.      adres e-mail;

3.      adres zamieszkania/siedziby;

4.      numer PESEL/KRS;

5.      numer NIP.

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.

OBSŁUGA FORMULARZA KONTAKTOWEGO  

1.      imię;

2.      adres e-mail – adres poczty elektronicznej;

3.      numer telefonu;


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

FORMULARZ – BEZPŁATNA WERYFIKACJA WSTĘPNA

 

1.      imię;

2.      adres e-mail – adres poczty elektronicznej;

3.      numer telefonu;


art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook, Instagram, LinkdedIn i YouTube, spotify, vimeo, Pinterest,TikTok (dalej łącznie: „Social Serwisy”)  

1.      nazwa Twojego profilu;

2.      dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”;

3.      Twój wizerunek (jeżeli jest on widoczny na zdjęciach dostępnych na Twoim profilu jako „publiczne”);

4.      dane osobowe umieszczone przez Ciebie w komentarzach pod treściami opublikowanymi na profilu Administratora lub przesłane w wiadomości prywatnej na profil Administratora;

5.      dane statystyczne i reklamowe gromadzone przez serwis społecznościowy;

6.      nazwa Twojego profilu.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Social Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator informuje, że w zakresie danych statystycznych i reklamowych, współadministratorem danych osobowych jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie danego Serwisu, czyli:

1.      Meta Platforms Ireland Limited – w zakresie Serwisów Facebook i Instagram;

2.      LinkedIn Ireland Unlimited Company – w zakresie Serwisu LinkedIn;

3.      Google LLC – w zakresie Serwisu YouTube.

4.      Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;

5.      Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;

6.      YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych;

7.      Pixel Meta – narzędzie marketingowe;

8.      Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorem a ww. podmiotami oraz przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty znajdują się w politykach prywatności oraz pozostałych dokumentach opublikowanych w Serwisach.

W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

e) Vimeo, Inc. –  https://vimeo.com/features/video-privacy,

f) Pinterest https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

g) Spotify: – https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/

Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZANIE USŁUGI KONTA  

1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail – adres poczty elektronicznej;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZANIE USŁUGI KONTA KLIENTA W APLIKACJI  

1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail – adres poczty elektronicznej;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta Klienta).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta.

ZAWARCIE I WYKONANIE ODPŁATNEJ UMOWY O DOSTARCZANIE TOWARU CYFROWEGO 1.           Imię i nazwisko;

2.           adres poczty elektronicznej;

3.           numer telefonu;

4.           adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

5.           opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

6.           dane płatnicze

art. 6 ust. 1 lit. b RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

ZAWARCIE I WYKONANIE NIEODPŁATNEJ UMOWY O DOSTARCZANIE TOWARU CYFROWEGO  

1.      imię;

2.      adres e-mail – adres poczty elektronicznej;

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA
(otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych)
1.      imię

2.      adres poczty elektronicznej;

3.      dane statystyczne i reklamowe gromadzone przez serwis społecznościowy;

4.      data i godzina podejmowanych czynności;

5.      numer IP urządzenia;

6.      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

7.      przybliżona lokalizacja;

8.      rodzaj przeglądarki internetowej;

9.      rodzaj urządzenia;

10.    czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

11.    odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego

12.    podejmowane działania

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, wysyłanie informacji handlowej i/lub marketingowej)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera, informacji handlowych i/lub marketingowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera, informacji handlowych i/lub marketingowych).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera, informacji handlowych i/lub marketingowych (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 

DODAWANIE OPINII, KOMENTARZY W SERWISIE, SKLEPIE INTERNETOWYM 1.      imię;

2.      adres e-mail;

3.      numer IP.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza lub opinii).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia komentarza lub opinii).

DODAWANIE OPINII O PRODUKTACH I USŁUGACH 1.      imię i (opcjonalnie) nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer IP.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1.      imię i nazwisko

2.      adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
 • realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH LUB STATYSTYCZNYCH,
a w szczególności Analiza Twojej aktywności w 
Serwisie, Sklepie Internetowym
1.      data i godzina odwiedzin;

2.      numer IP urządzenia;

3.      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4.      przybliżona lokalizacja;

5.      rodzaj przeglądarki internetowej;

6.      rodzaj urządzenia;

7.      czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

8.      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

ORGANIZACJA WYDARZENIA (W FORMIE STACJONARNEJ LUB ONLINE) ORAZ UMOŻLIWIENIE CI WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU 1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

4.      dane organizacji, do której należysz;

5.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

ORGANIZACJA WYDARZENIA (W TYM SZKOLENIA STACJONARNEGO ORAZ UMOŻLIWIENIE CI WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU, A TAKŻE ZAWARCIE UMOWY W TYM ZAKRESIE LUB PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO JEJ ZAWARCIA 1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer telefonu;

4.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

5.      dane organizacji, do której należysz;

6.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

7.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

8.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

9.      dane płatnicze

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

 

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

ORGANIZACJA WYDARZENIA (W TYM SZKOLENIA STACJONARNEGO ORAZ UMOŻLIWIENIE CI WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU, A TAKŻE ZAWARCIE UMOWY W TYM ZAKRESIE LUB PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO JEJ ZAWARCIA 1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer telefonu;

4.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

5.      dane organizacji, do której należysz;

6.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

7.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

8.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

9.      dane płatnicze

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

 

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

 

ADMINISTROWANIE STRONĄ INTERNETOWĄ, SKLEPEM INTERNETOWYM

1.      adres IP;

2.      data i czas serwera;

3.      informacje o przeglądarce internetowej;

4.      informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

1.      data i godzina odwiedzin;

2.      numer IP urządzenia;

3.      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4.      przybliżona lokalizacja;

5.      rodzaj przeglądarki internetowej;

6.      rodzaj urządzenia;

7.      czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

8.      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

ADMINISTROWANIE I UDOSTĘPNIANIE APLIKACJI

1.      imię i nazwisko/firma;

2.      adres zamieszkania/siedziby;

3.      numer PESEL/KRS;

4.      numer NIP;

5.      adres poczty elektronicznej – email;

6.      numer telefonu;

7.      w określonych wypadkach dane dot. dokumentu tożsamości

8.      dane płatnicze

9.      historia współpracy z Klientem;

10.    wydarzenia;

11.    informacje finansowe;

12.    czynności dotyczące Klienta w tym opisy i notatki;

13.    dokumenty dotyczące Klienta;

14.    data i godzina odwiedzin;

15.    numer IP urządzenia;

16.    rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

17.    przybliżona lokalizacja;

18.    rodzaj przeglądarki internetowej;

19.    rodzaj urządzenia;

20.    czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

21.    odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w Aplikacji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta Klienta).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta i lub korzystania z Usług nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU BEZ REJESTRACJI

1.      adres IP;

2.      data i czas serwera;

3.      informacje o przeglądarce internetowej;

4.      informacje o systemie operacyjnym

5.      data i godzina odwiedzin;

6.      numer IP urządzenia;

7.      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

8.      przybliżona lokalizacja;

9.      rodzaj przeglądarki internetowej;

10.    rodzaj urządzenia;

11.    czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

12.    odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego ;

13.    dane statystyczne i reklamowe;

art. 6 ust. 1 lit. f

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(prowadzenia analityki i statystyk korzystania z Serwisu przez użytkowników w celu doskonalenia jego działania – co polega np. na analizie sposobu poruszania się użytkowników po Serwisie, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i sprawić, że będzie w przyszłości bardziej intuicyjny i wygodniejszy w korzystaniu, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych )

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia funkcjonalności naszego Serwisu. Te funkcjonalności to przede wszystkim możliwość przeglądania treści zawartych w Serwisie, Sklepie Internetowym, możliwość korzystania z web chata i formularzy kontaktowych, dopasowanie treści Serwisu do Twoich preferencji. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

UDZIAŁ W WARSZTATACH I WEBINARIACH

 

1.      imię i nazwisko lub

2.      imię

3.      adres poczty elektronicznej

4.      numer telefonu

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

(Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w warsztatach lub webinariach.)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu

 

PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE ŻĄDANIA NA PODSTAWIE RODO

5.      imię i nazwisko

6.      adres poczty elektronicznej

7.      treść żądania

 

Art. 6 ust. 1 lit. c

(obowiązek wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.
PROWADZENIE STATYSTYK 1.      data i godzina odwiedzin;

2.      numer IP urządzenia;

3.      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4.      przybliżona lokalizacja;

5.      rodzaj przeglądarki internetowej;

6.      rodzaj urządzenia;

7.      czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym;

8.      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego

9.      rodzaj nabytych świadczeń;

10.    kategoria współpracy

11.    imię

12.    wartość transakcji

13.    historia transakcji

Art. 6 ust. 1 lit. f

 

(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk w celu polepszenia zakresu i jakości oferowanych usług). 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

 

wszelkie dane uzyskiwane od użytkowników

art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO

(prawnie uzasadniony interes Administratora)

 

dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer telefonu;

4.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

5.      dane organizacji, do której należysz;

6.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

7.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

8.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

9.      dane płatnicze

Art. 6 ust. 1 lit. f

(tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk w celu polepszenia zakresu i jakości oferowanych usług).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 

FORMULARZ REJESTRACJI

 

1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer telefonu;

4.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

5.      dane organizacji, do której należysz;

6.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

7.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

8.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

9.      dane płatnicze

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(tj. prawnie uzasadniony interes Administratora)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

 

ODPOWIEDZI NA PRZESŁANĄ WIADOMOŚĆ

1.      imię i nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer telefonu;

4.      opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

5.      dane organizacji, do której należysz;

6.      odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

(tj. uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji)

Podanie ww. danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

 

zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

 

1.      imię i nazwisko/firma; adres zamieszkania/siedziby; numer PESEL/KRS; numer NIP;

2.      adres poczty elektronicznej – email; numer telefonu; w określonych wypadkach dane dot. dokumentu tożsamości;

3.      dane płatnicze wizerunek

4.      informacje dotyczące współpracownika w szczególności w zakresie adwokatów/radców prawnych; tytuł zawodowy; informacje o tym, z jakich naszych usług świadczeń, korzystasz;  dane nadane samodzielnie opisujące Klienta; data i godzina odwiedzin; numer IP urządzenia; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia; przybliżona lokalizacja; rodzaj przeglądarki internetowej; rodzaj urządzenia; czas spędzony w Serwisie, Sklepie Internetowym; odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu, Sklepu Internetowego; rodzaj nabytych świadczeń; kategoria współpracy; wartość transakcji; historia transakcji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia.

4. Od kogo zbieramy dane osobowe?

 

a. Informacje ogólne

 

Dane pobierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od użytkownika. Dane osobowe są podawane np. przy założeniu konta w Serwisie, Sklepie Internetowym, Aplikacji przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu, bądź kontaktu z nami.

 

Możesz również zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu, kontaktując się nami pod wskazanymi przez nas danymi kontaktowymi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera nadto link umożliwiający rezygnację z jego otrzymywania (opcja opt-out). Regulamin Newslettera oraz Lead Magnet zawiera Regulamin PASTERNAK LEGAL – dostępny tutaj.

 

Dane osobowe Klientów, w tym użytkowników naszego Serwisu, Sklepu Internetowego oraz osób fizycznych reprezentujących użytkowników będących osobami prawnymi, a także innych osób odwiedzających Serwis pozyskujemy bowiem przeważnie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą lub ich współpracowników.

 

Jeśli jesteś współpracownikiem naszego użytkownika, możliwe też, że otrzymaliśmy Twoje dane od użytkownika albo od innych jego współpracowników.

Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami – np. zadając pytania dotyczące usług, składając reklamację – w Serwisie, Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub korespondencyjnie.

 

Oprócz tego przetwarzamy Twoje dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji z naszej oferty i usług.

 

Możemy również pozyskiwać dane osobowe od innych podmiotów, niebędących użytkownikami naszego Serwisu, Sklepu Internetowego czy Aplikacji ani ich współpracownikami, takich jak w szczególności Facebook, o ile osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę właściwemu podmiotowi, przekazującemu nam te dane osobowe.

b.  Dane zbierane automatycznie

 

Podczas Twojej obecności w Serwisie, Sklepie Internetowym jak też w sytuacji, gdy korzystasz z naszej Aplikacji, niektóre Twoje dane będą zbierane automatycznie.

 

c.  Dane pozyskane automatycznie w Serwisie, Sklepie Internetowym, Aplikacji

 

Przetwarzamy tzw. dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące, Twój adres IP, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, typ przeglądarki, język przeglądarki, informacje o skorzystaniu z naszych usług, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach Serwera a także inne podobne informacje.

Możemy automatycznie pozyskiwać również pewne informacje o telefonie komórkowym, tablecie lub innym sprzęcie użytym do uzyskania dostępu do aplikacji mobilnej, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

 

d. Dane pozyskane automatycznie od zewnętrznych dostawców

 

Możemy również pozyskiwać w sposób automatyczny dane osobowe od innych podmiotów, niebędących użytkownikami naszego Serwisu ani ich współpracownikami,takich jak: Facebook lub Google.

 

Z Twoich danych pozyskanych od zewnętrznych dostawców korzystamy jedynie w ramach udostępnionego nam narzędzia bądź aplikacji danego dostawcy. Twoje danepozyskane automatycznie od zewnętrznych dostawców nie będą przez nas pobierane ani przekazywane innym podmiotom, a nasz dostęp do nich ograniczony jest domożliwości przetwarzania ich w ramach oraz przy użyciu narzędzia bądź aplikacji danego dostawcy.

 

Powyższe dane (tj. dane zebrane za pośrednictwem Serwisu, Sklepu Internetowego i Aplikacji) będziemy wykorzystywali m.in. w celu analizy informacji o ruchu w Serwisie, Sklepie Internetowym i Aplikacji, wykonania transmisji komunikatów w Serwisie oraz w Aplikacji, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych usług, w obrębie naszego Serwisu orazpoza nim w ramach remarketingu (więcej na ten temat znajdziesz w punkcie dotyczącym Plików Cookies poniżej). Dane zebrane automatycznie mogą służyć doprofilowania.

 

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach Serwisu oraz w Aplikacji.

5. Przesyłanie Informacji Handlowych i Marketingowych drogą elektroniczną

W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem lub za pomocą narzędzi typu powiadomienia „push”, web chat lub chatbot), wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących – zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na kontakt telefoniczny lub SMS-owy do celów marketingu, informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie na numer telefonupodany przez Ciebie do tego celu. Taki kontakt będzie stanowił marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i może być prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących.

Zgody te możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób wysyłamy Ci takie informacje – szczegóły znajdziesz w dalszej części dokumentu.

Regulamin Newslettera oraz Lead Magnet zawiera Regulamin PASTERNAK LEGAL – dostępny tutaj.

6.      Profilowanie

W niektórych przypadkach przy marketingu możemy podejmować wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznegoprzetwarzania Twoich danych osobowych. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, itp. Stosowanie profilowania umożliwia personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

Celem stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Co do zasady, podstawą profilowania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych usług w sposób odpowiadający Twoim hipotetycznym preferencjom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w niektórych wypadkach prosimy Cię o wyrażenie zgody na wybrane formy marketingu lub podejmowanie wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania – w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie, które możemy stosować może polegać w szczególności na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy Twoich danych osobowych (Twojego zachowania w Serwisie, sposobu korzystania z Aplikacji przez Ciebie, danych zebranych za pomocą plików cookie, a także podanych przez Ciebie danych osobowych) w celu wyświetlania Ci bezpośrednio w Serwisie, lub też w marketingu bezpośrednim (e-maile, SMS/MMS, marketing telefoniczny, powiadomienia push, web chat etc.), jak również na stronach internetowych poza naszym Serwisem (tzw. remarketing), spersonalizowanej oferty, opartej o Twoje potencjalne preferencje i zainteresowania mogące dotyczyć naszych usług. Pamiętaj również, że możesz wyłączyć Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

7.  Komu Przekazujemy Twoje Dane?

Udostępniamy przekazane nam dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Twojej osoby lub aby prowadzić naszą działalność. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • w przypadku płatności za nasze usługi – podmiotom, które pośredniczą w obsłudze płatności, na potrzeby tej obsługi, bankom;
 • firmom, które dostarczają nam rozwiązania technologiczne i usługi wymagane na potrzeby zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu;
 • dostawcom usług marketingowych, analitycznych i statystycznych, którzy pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci i stworzyć oferty, promocje, jak również personalizować marketing, takim jak: Google Analytics, Microsoft Clarity, Google Search Console, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Tiktok Ads, ;
 • firmom prowadzącym marketing bezpośredni w naszym imieniu (np. wysyłkę e-maili) lub świadczącym inne usługi reklamowe;
 • firmom umożliwiającym prowadzenie bieżącej obsługi klientów – do prowadzenia tej obsługi;
 • firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub doradztwa podatkowego;
 • dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji – dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych i innych usług IT;
 • dostawcom domeny internetowej;
 • dostawcom usługi newslettera;
 • dostawcom usługi szybkiej płatności online;
 • dostawcom usługi hostingu danych;
 • firmom dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających
 • notariuszom;
 • biurom informacji gospodarczej,
 • firmom kurierskim,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, księgowo-finansowe, audytorów, dostawców usług informatycznych, operatorów sieci, dostawców usług w tym usług reklamowych, portale społecznościowe, firm drukarskich oraz niszczenia dokumentów. Dane będą przekazywane w zakresie niezbędnego minimum. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

Udostępniamy również Twoje dane naszym upoważnionym i przeszkolonym pracownikom i współpracownikom, dbając przy tym należycie o ich poufność.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego poza obszar EOG

Dane osobowe są co do zasady przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach świadczenia naszych usług i świadczeń oraz w związku z zawieraniem umów korzystamy z usług firm trzecich, a zatem może dochodzić do przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego. W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

9.      Kategorie danych

W ramach wykonywania naszego prawnie uzasadnionego interesu, kategorie danych oraz podmioty, którym je przekazujemy zostały wskazane powyżej, niemniej jednak przykładowo wskazujemy, że:

Kategoria odbiorcydanych Kategoria danych Cel przekazania Cel przekazania
Dostawcy usług i narzędziinternetowych, w zakresie:

●       komunikacji wewnętrznej,

●       obsługi klienta,

●       data center,

●       aplikacji umożliwiających tworzenie raportów, reklam, analiz, wykresów, wizualizacji oraz warsztatów lub webinariów, hostingu serwerów,

●       rozliczania świadczonych usług, pośredniczenia w płatności

Informacje o ruchu internetowym oraz w zależności od kategorii odbiorcy danych oraz udzielonych informacji:

●       imię, nazwisko; firmę, NIP, adres prowadzenia działalności;

●       stanowisko;

●       adres e-mail,

●       numer telefonu;

●       informacje o wykupionych lub zamówionych usługach;

●        numer rachunku bankowego,

●       nazwa banku prowadzącego rachunek,

●       numer, datę ważności i numer CVC lub CCV podanej karty płatniczej;

●       adres IP,

●       informacje o urządzeniu poprzez które odwiedzono serwis

●       Kontakt z klientami i potencjalnymi klientami,

●       wewnętrzna wymiana informacji,

●       przeprowadzanie warsztatów, webinariów, spotkań,

●       kontakt mailowy,

●       przygotowywanie raportów i wizualizacji w oparciu o posiadane dane,

●       przygotowywanie kampanii reklamowych,

●       research słów kluczowych,

●       hosting serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych, gromadzenia i przechowywania danych,

●       rozliczanie świadczonych usług,

●       wystawianie faktur VAT,

●       pośrednictwo w płatności za usługi,

●       działań afiliacyjnych oraz CRM,

●       wysyłka zamówionej informacji handlowej.

Dostawcy usług poczty elektronicznej (e-mail) adres e-mail (Użytkownik

dokonujący zapisu na newsletter

wysyłka newslettera, wysyłka zamówionej informacji handlowej
Agencje marketingowe i reklamowe imię, nazwisko; firmę, NIP, adres prowadzenia działalności; stanowisko; adres e-mail, numer telefonu kontakt mailowy, wysyłka zamówionej informacji handlowej na podstawie udzielonej uprzednio zgody

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

10. Twoje Uprawnienia

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień zgodnie z regulacjami RODO.

 • Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych

prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę.

 • Prawo żądania sprostowania danych

jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania

 • Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym”

w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:

 1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
 2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do takich celów. W przypadku wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów – np. do wykonania umowy, itp.

 • Prawo do wycofania zgody

w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wszystkie osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w szczególności poprzez kontakt z nami. Informujemy jednak, że w niektórych przypadkach Twoja zgoda jest nam potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności – o czym informujemy Cię podczas wyrażania Twojej zgody. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe. 

W przypadku cofnięcia zgody Administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania Danych Osobowych określonej osoby jeżeli jest to niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila na adres biuro@pasternaklegal.pl lub wysyłając pismo na nasz adres.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16 RODO, art. 17 RODO, art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, które dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, które dane dotyczą, tego zażąda. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

11.      Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji niektórych celów – na przykład do zawarcia umowy i założenia konta w Serwisie. Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.  W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

12.      Bezpieczeństwo Danych

Informujemy, że Administrator stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze stron internetowych firmy i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego. W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania ze stron są one zabezpieczona kodem SSL. Strona może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Administrator poza administrowanymi przez siebie witrynami, nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu Administrator nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się na stronie.  Administrator nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu. Administrator stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego o ile ten zostanie zastosowany. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

13.      PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Co to są ciasteczka i dlaczego ich używamy?

 1. Administrator informuje, że używa plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też strony, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Pliki „cookies” mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 3. Ta strona internetowa – pasternaklegal.pl , podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
 6. Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookiem sesyjne”), a także mogą być zachowywane na Twoim urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na moich stronach („cookies trwałe”).
 7. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celach:
 • konfiguracji Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji, a w szczególności zapewnienie prawidłowego działania Serwisu, Sklepu Internetowego – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
 • rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapewniania bezpieczeństwa, uwierzytelnienia użytkownika i utrzymania sesji– pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zwiększenia komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
 • prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę – analiz i badań oglądalności – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • marketingu i reklamy – prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

“Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

 1. Korzystanie ze strony internetowej pasternaklegal.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwo plików cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej Administratora.
 2. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 3. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 5. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania określonych plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może nie być poprawnie wyświetlana. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 6. Zamieszczamy poniżej instrukcję do konfiguracji w każdej z przeglądarek.
  Internet Explorer
  Microsoft Edge
  Mozilla Firefox
  Chrome
  Opera
  Safari

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 2. W Serwisie, Sklepie Internetowym i Aplikacji wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies niezbędne – są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Sklepu Internetowego i Aplikacji, w szczególności możliwości poruszania się po Serwisie i Aplikacji oraz korzystania z ich podstawowych funkcji. Są one niezbędne do działania Serwisu i Aplikacji i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Serwisu i Aplikacji;
 • pliki cookies funkcjonalne – są wykorzystywane do „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji Serwisu, Sklepu Internetowego i Aplikacji oraz dostępnych w ich ramach funkcjonalności;
 • pliki cookies analityczne – są wykorzystywane w celu poprawy wydajności Serwisu, Sklepu Internetowego i Aplikacji oraz zbierania informacji i tworzenia statystyk o tym, w jaki sposób korzystasz z Serwisu i Aplikacji, ulepszania Serwisu, Sklepu Internetowego i Aplikacji, dostosowywania działania serwisu do Twoich preferencji oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu, Sklepu Internetowego i Aplikacji. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę;
 • pliki cookies reklamowe – są wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
 1. Wykorzystujemy zarówno pliki cookies sesyjne, jak i pliki cookies trwałe. Pliki cookie sesyjne przechowywane są w urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Z kolei pliki cookies trwałe są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia – może to być od 1 dnia do kilku lat, w zależności od rodzaju i funkcji danego pliku cookies. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Wykorzystujemy zarówno pliki cookies własne (first-party cookies), czyli pochodzące od nas, jak i pliki cookies podmiotów trzecich (third-party cookies), czyli pochodzące od podmiotów trzecich, będących naszymi partnerami. Wykorzystywane przez nas pliki cookies przyjmują formy typu HTTP, HTML, PIXEL, INDEXED_DB.
 2. Pliki cookies własne są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji i logowania, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobukorzystania z Serwisu przez Użytkowników, usprawnienia prezentacji treści w Serwisie, Sklepie Internetowym i personalizacji treści Serwisu, Sklepu Internetowego obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu, Sklepu Internetowego do preferencji danego użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu orazjego funkcjonalności, wykrywania błędów i nadużyć, a także w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
 3. Pliki cookies podmiotów trzecich (third-party cookies) są ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis, Sklep Internetowy i Aplikacji. Pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.
 4. Administrator korzysta w szczególności z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGA GOOGLE ANALITYCS, PIKSEL META

Google Analytics – Używamy narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa analizy internetowej, która jest wykonywana przez Google (Google jest podmiotem przetwarzającym dane) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Aktywowaliśmy anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze stronyinternetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Signals – W celach analityki internetowej korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane “cross-device tracking” (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Państwa kontem Google oraz aktywowali Państwo na swoim koncie Google opcje “spersonalizowana reklama”, wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Państwa danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals. Więcej informacji dot. działania i funkcjonowania Google Signals znajduje się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej oraz reklamowych korzystamy w ramach usługi Google Analystics również z tzw. pliku DoubleClick-Cookie, który umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

Piksel Meta – Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklamkorzystamy z narzędzia Piksel Meta. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie: – emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, – tworzenie grup odbiorców reklam, – analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, – używania innych narzędzi reklamowych Facebooka. Informacje o danych zbieranych przez Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasz Facebook: https://www.facebook.com/pasternaklegal

Nasz Instagram: https://www.instagram.com/pasternak_legal_kancelaria/

TikTok:

Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

You Tube: https://www.youtube.com/@LukaszPasternak

Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Facebook Ads – Narzędzie to służy nam do targetowania i wyświetlania reklam w serwisie Facebook osobom, które do tej pory nie odwiedziły na swoim urządzeniu naszego Serwisu. Ponadto, korzystamy z tego narzędzia do targetowania i wyświetlania reklam remarketingowych do osób, które już wcześniej odwiedziły na swoim urządzeniu nasz Serwis. Więcej informacji znajdziesz  tutaj: https://www.facebook.com/business/tools/facebook-ads.

Microsoft Clarity – Przy pomocy tego narzędzia, analizujemy dane i statystyki zgromadzone w narzędziu w celu udoskonalania wyglądu Serwisu oraz interfejsu Aplikacji. Analizujemy dane pod kątem miejsc w Serwisie lub w Aplikacji, w których użytkownik zdaje się nie rozumieć logiki prezentowanych informacji lub następstw w wyniku kliknięcia w któryś z elementów. W efekcie wprowadzamy takie zmiany, by użytkownicy oceniali poruszanie się po Serwisie lub Aplikacji jako intuicyjne oraz przewidywalne. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://clarity.microsoft.com/terms

Google Ads, Google Search Console, Looker Studio (dawniej Google Data Studio) – Narzędzia te służą nam do targetowania i wyświetlania reklam osobom, które do tej pory nie odwiedziły na swoim urządzeniu naszego Serwisu. Ponadto, korzystamy z tego narzędzia do targetowania i wyświetlania reklam remarketingowych do osób, które już wcześniej odwiedziły na swoim urządzeniu nasz Serwis. Dodatkowo, wykorzystujemy je także do analizy wyświetlania naszego Serwisu w wyszukiwarce Google, analizy ilościowej ruchu w Serwisie oraz naszej Aplikacji oraz jego segmentacji, a także analizy schematów kliknięć użytkowników w elementy na stronie lub w Aplikacji. Ponadto, przy ich użyciu tworzymy wewnętrzne raporty analityczne Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 

https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146 

Możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez zmianę ustawień dostępnych pod następującym linkiem:

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl 

LinkedIn: Po więcej informacji na temat LinkedIn kliknij tutaj. Pomoc w łatwiejszym otrzymywaniu dostępu do sieci społecznościowych i społecznościowych narzędzi internetowych. Ponadto,  umożliwienie łączenia natywnych mechanizmów autoryzacji Użytkownika na Stronie z analogicznymi mechanizmami udostępnianymi przez serwisy społecznościowe (współdzielenie sesji). W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook oraz LinkedIn w celu informowania o działalności Kancelarii. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu. Więcej informacji na ten temat: Facebook – kliknij tutaj; LinkedIn – kliknij tutaj. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

NASZ LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/pasternaklegal/

Usługa Newslettera

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest GETRESPONSE S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
 4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach.
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newsletteru, z którymi zawarłam odpowiednie umowy.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Nasz FANPAGE na FACEBOOK I INSTAGRAM

Dane osobowe osób odwiedzających nasz fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

Dane te uzyskaliśmy od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”
Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane osobowe gromadzone przez Instagram, tj. historia wpisów, historia aktywności w relacjach, wiadomościach i chacie, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Instagrama;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 2. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. Może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać

14.      Postanowienia Końcowe

Korzystanie ze stron internetowych Administratora oraz podawanie swoich danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu.

 

Administrator zastrzega prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych usług oraz do adaptacji nowelizowanego prawa. W każdym przypadku, o ile będzie to możliwe, postaramy się Państwa poinformować o aktualizacji Polityki przed jej wprowadzeniem.

Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 26 lutego 2024 r.

– pobierz dokument w formacie PDF

Poprzednie wersje Polityki Prywatności i Cookies obowiązujące przed dniem 11 września 2023 r. można znaleźć pod poniższymi adresami:

poprzednia polityka prywatności;

poprzednia polityka cookies – obowiązująca

– poprzednia polityka prywatności i Cookies – obowiązująca od 13.09.2023 do 26.02.2024r.

Zobacz zespół

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1