Prawo gospodarcze

Kim jest Beneficjent rzeczywisty?

07.02.2024

Beneficjent rzeczywisty – definicja

Definicja ustawowa, zawarta w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) określa beneficjenta rzeczywistego jako: osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Upraszczając – beneficjentem rzeczywistym jest osoba lub osoby fizyczne, które rzeczywiście sprawują władzę nad danym podmiotem.

W praktyce, ustalenie beneficjenta rzeczywistego ściśle zależy od okoliczności prawnych. Zakłada się, że są nimi te osoby fizyczne, które dysponują więcej niż 25% udziałów lub akcji w spółkach, jednocześnie beneficjentem rzeczywistym może być osoba zajmująca wyższe stanowisko w organach spółki (a także innych podmiotów, które zobligowane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru).

Warto pamiętać, że wśród podmiotów zobowiązanych do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych są wszystkie spółki prawa handlowego.

https://pasternaklegal.pl/kim-jest-beneficjent-rzeczywisty/

Spis treści:
1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
2. Beneficjent rzeczywisty w spółkach kapitałowych
3. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
4. Kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółdzielni?
5. PODSUMOWANIE
6. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

 

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR służy gromadzeniu informacji o beneficjentach rzeczywistych, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest narzędziem, które ma na celu uniemożliwienie ukrywania swojej tożsamości w strukturze korporacyjnej. Publiczny i nieodpłatny charakter rejestru umożliwia każdemu dostęp do informacji i tworzy przestrzeń do większej kontroli rynku przez obywateli.

Wszystkie spółki kapitałowe, za wyjątkiem spółek akcyjnych publicznych, a także niektóre inne podmioty ( m.in. spółdzielnie czy fundacje), mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR.

Ujawnieniu w rejestrze podlegają dane podmiotów, takie jak:

·        Firma;

·        Forma organizacyjna;

·        Siedziba;

·        Numer KRS;

·        NIP.

A także dane osób rejestrowanych jako beneficjenci rzeczywiści, które umożliwią identyfikację ich tożsamości:

·        Imię i nazwisko;

·        Obywatelstwo;

·        Państwo zamieszkania;

·        PESEL;

·        Informacja o wysokości udziałów lub uprawnieniach mu przysługujących.

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu -bezpłatnie, za pośrednictwem Internetu. Nowo powstałe podmioty mają na to 14 dni od dnia wpisu do KRS.

https://pasternaklegal.pl/kim-jest-beneficjent-rzeczywisty/

Czy Ty dokonałeś zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego ? Czy dalej zastanawiasz się czy powinieneś zgłosić beneficjenta rzeczywistego, a może nie wiesz jak to zrobić?

Nie czekaj skontaktuj się. Odpowiadamy szybko

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Beneficjent rzeczywisty w spółkach kapitałowych

W spółkach kapitałowych, czyli w spółce: z o.o., akcyjnej i prostej spółce akcyjnej, beneficjentem rzeczywistym będą ci udziałowcy lub akcjonariusze, którzy posiadają prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce.

Przykład 1: w spółce z o.o. jest 3 wspólników. Wspólnik X posiada 50% udziałów, a wspólnicy Y i Z mają po 25% udziałów. Beneficjentem rzeczywistym w tej spółce jest zatem wspólnik X, z uwagi na fakt, że posiada więcej niż 25% ogólnej liczy udziałów w spółce.

Przykład 2: w spółce akcyjnej jest 3 akcjonariuszy. Akcjonariusz A posiada 50% akcji, akcjonariusz B posiada 26% akcji, a akcjonariusz C posiada 24% akcji. W tym przypadku zarówno akcjonariusz A jak i akcjonariusz B, będą beneficjentami rzeczywistymi, ponieważ obaj posiadają więcej niż 25% ogólnej liczy akcji w spółce.

Co zatem w przypadku, kiedy żaden ze wspólników bądź akcjonariuszy nie jest w posiadaniu więcej niż 25% ogólnej liczy udziałów lub akcji? Wracając do definicji ustawowej, należy pamiętać, że odnosi się ona do osób fizycznych, które mają takie narzędzia prawne, które umożliwiają im wywieranie decydującego wpływu na losy spółki. Dlatego w takiej sytuacji, beneficjentami rzeczywistymi będą te osoby, które pełnią wyższe stanowiska kierownicze w organach spółki, gdyż to one są osobami sprawującymi kontrolę.

Jeżeli chodzi natomiast o jednoosobowe spółki z o.o., beneficjentem rzeczywistym będzie jej jedyny wspólnik, gdyż, de facto, jest on osobą dysponująca wszystkimi udziałami w spółce.

Powyższa identyfikacja nie jest jedynym sposobem do ustalenia beneficjenta. Nadmienić należy, że w przypadku zatem spółek osobowych beneficjentem rzeczywistym mogą być ich wspólnicy, choć pojawiają się poglądy doktryny, że ustawa nie definiuje, kogo można uznać za beneficjenta rzeczywistego w spółkach osobowych, a sam ustawodawca pozostawił lukę prawną w tym zakresie.

Obowiązek zgłoszenia beneficjenta ciąży na określonych osobach. Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, zgodnie z zapisanymi w statucie zasadami reprezentacji

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Ustawa AML wprowadza pojęcie „instytucji obowiązanych”, czyli tych podmiotów, które przy zachowaniu należytej staranności, są zobowiązane do identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, każdorazowo w przypadku nawiązywania stałych stosunków gospodarczych lub zleconych transakcji okazjonalnych: przy zawieraniu umowy;  gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; gdy istnieje wątpliwość w zakresie prawdziwości wcześniej otrzymanych danych lub gdy doszło do zmiany charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych. Instytucjami obowiązanymi są m.in.:

·        Instytucje finansowe, kredytowe, pożyczkowe – czyli m.in. banki, firmy leasingowe czy instytucje ubezpieczeniowe.

·        Pośrednicy w obrocie wartościami majątkowymi – czyli m.in. pośrednicy nieruchomościami czy kantory.

·        Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych.

·        Organizacje non-profit (fundacje i stowarzyszenia).

·        Osoby wykonujące zawody związane z usługami finansowymi – np. doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

·        Osoby wykonujące zawody prawnicze (notariusze, radcowie prawni, adwokaci).

·        Przedsiębiorcy przyjmujący albo wykonujący płatności gotówkowe w wysokości min. 10 tys. euro w jednej transakcji lub w wielu transakcjach powiązanych.

·        Przedsiębiorcy świadczący usługi tworzenia jednostek organizacyjnych, prowadzenia biur wirtualnych i pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

·        Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami lub ich przechowywaniu – w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. Euro.

·        Przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień.

https://pasternaklegal.pl/kim-jest-beneficjent-rzeczywisty/

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółdzielni?

Beneficjentem rzeczywistym w spółdzielni jest osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tym podmiotem, czyli:

·        Członek spółdzielni, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów w spółdzielni.

·        Osoba, dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni.

·        Osoba sprawująca kontrolę nad członkami spółdzielni, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PODSUMOWANIE

Warto pamiętać, że ustawodawca ustalił ponad 20 instytucji obowiązanych zobowiązanych do weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w określonych sytuacjach.

Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ?

Czy wiesz czy masz określone obowiązki, które ustawodawca nakłada na instytucje obowiązane?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Czy wiesz jak dokonać zgłoszenia transakcji rejestru?

Czy wiesz jakie sankcje wiążą się z brakiem realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane lub samych przedsiębiorców?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań. Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? W tym artykule dowiesz się, w jaki spo...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1