Prawo karne

16 września 2020

Jak skutecznie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

W celu zainicjowania wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy czynu zabronionego niezbędnym jest poinformowanie o popełnieniu przestępstwa organów ścigania. Wyjątkiem od powyższej zas...

Czytaj dalej

Jak skutecznie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Prawo karne

16 września 2020

Prawomocne skazanie – zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Artykuł 18 k.s.h. wprowadza kryteria piastowania funkcji w organach spółek kapitałowych. Zgodnie z paragrafem 2 przywołanego przepisu członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo...

Czytaj dalej

Prawomocne skazanie – zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Prawo karne

16 września 2020

Rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty

Kara grzywny jest karą orzekaną wobec sprawcy co do zasady w stawkach dziennych. Aby uiścić karę grzywny skazany ma obowiązek dokonać zapłaty kwoty, która jest iloczynem orzeczonej ilości st...

Czytaj dalej

Rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest postępowanie nakazowe w prawie karnym i jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Kodeks postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewiduje także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego. Zgod...

Czytaj dalej

Czym jest postępowanie nakazowe w prawie karnym i jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Prawo karne

16 września 2020

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Ustawodawca w art. 46 Kodeksu karnego wprowadził do polskiego porządku prawnego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, którego celem pozostaje szeroka ochrona interesu ofiary przest...

Czytaj dalej

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Prawo karne

16 września 2020

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Przewidziana w art. 387 k.p.k. instytucja dobrowolnego poddania się karze daje możliwość poddania się karze już na początkowym etapie postępowania sądowego. Do chwili zakończenia pierwszego ...

Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Prawo karne

16 września 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Uregulowana na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego instytucja listu żelaznego stanowi swoistą gwarancję dla podejrzanego czy też oskarżonego odpowiadania z tzw. wolnej stopy w zamian...

Czytaj dalej

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) stanowi uproszczoną formę ekstradycji osoby podejrzanej lub skazanej, przebywającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Przesłanki związane z ...

Czytaj dalej

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Prawo karne

16 września 2020

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, ...

Czytaj dalej

Skrócenie kary ograniczenia wolności