Prawo gospodarcze

Czy prezes zarządu jest beneficjentem rzeczywistym?

29.02.2024

Wstęp

Pojęcie beneficjenta rzeczywistego i zagadnienie CRBR omówione zostały w kilku poprzednich artykułach.

W tym artykule, zagadnienie to zostanie omówione węziej – rozpatrując konkretne przypadki oraz poprzez wskazanie przykładów.

 

 

https://pasternaklegal.pl/czy-prezes-zarzadu-jest-beneficjentem-rzeczywistym/

Spis treści:
1. Kto musi być wpisany do rejestru beneficjentów rzeczywistych?
2. Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego? – przykłady
3. Czy prezes zarządu to beneficjent rzeczywisty?
4. Kto jest beneficjentem rzeczywistym w fundacji?
6. Kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółdzielni?
5. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Kto musi być wpisany do rejestru beneficjentów rzeczywistych?

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru dokonuje, po ustaleniu beneficjenta spółki (bądź innego obowiązanego podmiotu), drogą internetową, osoba uprawniona do reprezentacji, stając się tym samym osobą uprawnioną do zgłaszania informacji. Po podaniu wymaganych danych osoby, wskazanej jako beneficjent, zgłoszenie musi zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Osoby zgłaszające również widnieją w rejestrze jako „zgłaszający”.

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca, działający w formie spółki handlowej (a także niektóre inne podmioty) ma obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji na temat beneficjentów rzeczywistych.

Beneficjentami rzeczywistymi są te osoby, które w sposób faktyczny sprawują bezpośrednio lub pośrednio władzę i kontrolę nad danym podmiotem, poprzez posiadane uprawnienia. Są to zatem osoby, którym przysługują takie narzędzia prawne, które umożliwiają im wywieranie decydującego wpływu na losy danego podmiotu.

W przypadku spółek osobowych, będą to, co do zasady, wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki wskazuje osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe – wspólnicy posiadający więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub udziałów/akcji w spółce. W przypadku innych podmiotów, takich jak fundacja czy stowarzyszenie należy zbadać kto faktycznie ma realny wpływ na ich działalność.

https://pasternaklegal.pl/czy-prezes-zarzadu-jest-beneficjentem-rzeczywistym/

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego? – przykłady

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego jest kluczowe dla wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy AML, lecz bywa niekiedy kłopotliwe. Oto kilka przykładów, które obrazowo pokażą jak należy zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych:

W spółce akcyjnej jest 4 akcjonariuszy. Akcjonariusz A posiada 50% akcji, akcjonariusz B posiada 25% akcji, akcjonariusz C posiada 15% akcji, a akcjonariusz D posiada 10% akcji. Beneficjentem rzeczywistym tej spółki akcyjnej będzie więc wyłącznie akcjonariusz A, ponieważ jako jedyny posiada więcej niż 25% akcji w spółce.

W spółce z o.o. wspólnik X posiada 25% udziałów, wspólnik Y posiada 27% udziałów, a wspólnik Z – 48% udziałów. W tym przypadku zarówno wspólnik Y jak i wspólnik Z są beneficjentami rzeczywistymi i oboje muszą zostać zgłoszeni do CRBR.

W spółce z o.o. jest 4 wspólników – każdy z nich posiada 25% udziałów, ale wyłącznie dwoje z nich ma status członków zarządu. To właśnie ta dwójka wspólników będzie wpisana do CRBR z uwagi na fakt, iż pełnią oni stanowiska kierownicze w spółce i to na tej podstawie uznaje się ich za beneficjentów rzeczywistych.

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. beneficjentem rzeczywistym będzie jej jedyny wspólnik, ponieważ posiada on wszystkie udziały w spółce, jest to zatem jedyna osoba sprawująca bezpośrednią kontrolę nad spółką.

W spółce jawnej jest 4 wspólników, a umowa spółki nie wskazuje wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki. W takim wypadku, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostaną wpisani wszyscy czterej wspólnicy, ponieważ zgodnie z przepisami KSH – wszyscy są wówczas uprawnieni do samodzielnej i nieograniczonej reprezentacji spółki.

W spółce jawnej jest 9 wspólników, ale w umowie spółki wskazano wspólników A i B jako uprawnionych do reprezentacji spółki. W tej sytuacji, beneficjentami rzeczywistymi są wyłącznie wspólnicy A i B.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu beneficjenta – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy prezes zarządu to beneficjent rzeczywisty?

W świetle definicji beneficjenta rzeczywistego wynikającej z ustawy AML, uzasadnionym jest przyjęcie stanowiska, że osobą zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organie spółki jest członek zarządu, prezes zarządu czy prokurent.

W praktyce jednak, może okazać się, że posiadane przez nich uprawnienia są w taki sposób ograniczone przez umowę spółki bądź jej statut, chociażby poprzez konieczność uzyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych, że nie jest możliwe uznanie tych osób za wywierające decydujący wpływ na losy spółki.

Koniecznym jest zatem każdorazowe przeanalizowanie umowy bądź statutu spółki, szczególnie pod kątem niestandardowych zapisów. Automatyczne wskazywanie osób pełniących funkcje zarządcze w spółce jako beneficjentów rzeczywistych może prowadzić do błędnych założeń i całkowicie wypaczać sens wskazywania beneficjenta rzeczywistego w CRBR, a także zostać uznane za nienależyte wykonanie obowiązku podmiotu obowiązanego do dokonania wpisu.

https://pasternaklegal.pl/czy-prezes-zarzadu-jest-beneficjentem-rzeczywistym/

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w fundacji?

Podstawą do ustalenia beneficjenta rzeczywistego fundacji jest przeanalizowanie statutu pod kątem tego komu i jakie kompetencje przyznaje, a także kto i jakie decyzje może w sprawie fundacji podejmować. Faktem jest, że jeżeli organ stanowiący fundacji liczy więcej niż 4 członków – wszyscy będą musieli być wpisani do CRBR, bowiem wówczas żaden z jego członków nie będzie miał więcej niż 25% liczy głosów. W przypadku mniejszej liczby członków, beneficjentami rzeczywistymi będą ci, którym przysługuje ponad 25% liczy głosów. Mogą to być także sami fundatorzy czy inwestorzy.

W przypadku stowarzyszeń, podgalających wpisowi do KRS beneficjentami rzeczywistymi będą wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia. Organem stanowiącym w stowarzyszeniu jest walne zebranie, które dysponuje największą władzą i podejmuje kluczowe rozstrzygnięcia, jednak minimalna liczba członków stowarzyszenia wynosi 7, zatem żaden członek walnego zebrania nie będzie dysponował więcej niż 25% głosów.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółdzielni?

Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie, a także zarząd i rada nadzorcza. To uchwalony statut szczegółowo decyduje o kompetencjach przyznawanych tym organom i determinuje kto, według obowiązujących przepisów będzie beneficjentem rzeczywistym.

Jak sprawdzić kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem służącym gromadzeniu danych o beneficjentach rzeczywistych.

Jak zgłosić beneficjenta?

Jeżeli dalej zastanawiasz się jak prawidłowo zgłosić beneficjenta do CRBR oraz jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z błędami w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. 

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego. 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1