REGULAMIN BEZPŁATNEJ WERYFIKACJI WSTĘPNEJ LUB BEZPŁATNEJ WSTĘPNEJ KONSULTACJI W ŁUKASZ PASTERNAK KANCELARIA ADWOKACKA

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL” dostępnego na stronie internetowej PASTERNAK LEGAL – www.pasternaklegal.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym – w zakresie gdzie zostało to wyraźnie wskazane, tj. w szczególności bezpłatna wstępna weryfikacja dot. znaku towarowego oraz bezpłatna wstępna analiza sprawy dot. zawartej umowy kredytu frankowego lub złotówkowego lub upadłości konsumenckiej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi związane ze skorzystaniem przez Użytkownika z nieodpłatnej weryfikacji w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie świadczone są przez Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa NIP: 1251620309, REGON: 146582196, email: biuro@pasternaklegal.pl zwaną dalej „Kancelarią”, – www.pasternaklegal.pl. Kancelaria używa również nazwy PASTERNAK LEGAL.

 

Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka,

Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, email: biuro@ pasternaklegal.pl

tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596.

 1. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie konsultacji on-line.
 2. Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl, świadczy na rzecz Klientów pomoc, która polega w szczególności na analizie przesłanego zapytania i udzieleniu informacji o możliwym podjęciu sprawy lub udzieleniu innych informacji opisanych w niniejszym Regulaminie – dalej zwane „Usługami”.
 3. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwany dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
 4. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z bezpłatnej wstępnej weryfikacji dot. znaku towarowego jak również bezpłatnej wstępnej analizy dot. umowy kredytu frankowego lub złotówkowego, czy upadłości konsumenckiej w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Kancelaria informuje jednocześnie, co Klient akceptuje, że wszelkie usług prawne kancelarii są świadczone odpłatnie, a bezpłatna wstępna weryfikacja lub analiza, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowi jakiejkolwiek porady/informacji prawnej, a jedynie może stanowić odpowiedzieć co do możliwości podjęcia współpracy w zakresie określonego zagadnienia. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za decyzję podjęte przez Klienta na podstawie bezpłatnych weryfikacji lub bezpłatnych konsultacji, co Klient akceptuje i potwierdza zapoznając się przed wysłaniem zapytania i akceptując niniejszy Regulamin.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wysłaniem zapytania on –line dotyczącego Usługi.
 8. Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz skorzystaniem z Usługi, każdy Użytkownik powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Złożenie zapytania w dowolnej formie oznacza akceptację Regulaminu.

§2

Definicje

 1. Wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć pisanych wielką literą:
 2. Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL– formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej pasternaklegal.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 3. Kancelaria – Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, ul. Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa NIP: 1251620309, REGON: 146582196, email: biuro@pasternaklegal.pl
 4. Klient lub Użytkownik – – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 5. Pasternak LEGAL – Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, ul. Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa NIP: 1251620309, REGON: 146582196, email: biuro@pasternaklegal.pl.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin dot. świadczenia usługi związanej z bezpłatną wstępną weryfikacją, opisaną w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w punkcie definiującym Usługę
 7. Serwis – strona www.pasternaklegal.pl
 8. Usługa – polega na konsultacji w zakresie zgłoszonych przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL dotyczącym:
  a. bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego – bezpłatna wstępna weryfikacja znaku towarowego ogranicza się jedynie do pobieżnego wyszukania znaków identycznych lub podobnych w Polsce, co w procedurze rejestracji znaku towarowego jest niewystarczające. Taka procedura weryfikacyjna z uwagi na wiele czynności jakie należy brać przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego jest nie wystarczająca dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, co do możliwości rejestrowych znaku towarowego zaproponowanego przez Klienta. W toku bezpłatnej weryfikacji Klient przedstawia co do zasady wyłącznie nazwę i tylko ona może stanowić wstępny element porównawczy znaków podobnych, co w procedurze rejestracji znaku towarowego jak również ustalenia czy zostały zarejestrowane znaki tożsame lub podobne może okazać się niewystarczające. Weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca konsultacja/informacja/porada prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to są zasadniczo przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Kancelarią a Użytkownikiem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Kancelaria może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Kancelarią.

lub

b. bezpłatnej wstępnej analizie dot. umowy kredytu frankowego lub złotówkowego – bezpłatna wstępna analiza dot. umowy kredytu frankowego polega na wstępnej i nie wiążącej prawnie weryfikacji czy w umowie dostarczonej przez Klienta, zawarto klauzule niedozwolone, z zastrzeżeniem, że weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca informacja prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to mogą zostać przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Kancelarią a Użytkownikiem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Kancelaria może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Kancelarią

lub

c. bezpłatnej wstępnej analizie dot. upadłości konsumenckiej – polega na ustaleniu czy Kancelaria może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Kancelarią. Weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca konsultacja/informacja/porada prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to są zasadniczo przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Kancelarią a Użytkownikiem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Kancelaria może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Kancelarią.

§3
Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL”

 

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Pasternak LEGAL zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pasternak LEGAL, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Pasternak LEGAL (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
 5. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 6. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości;
 7. może dołączyć umowę, która zostanie przez niego zanonimizowana;
 8. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 9. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji;
 10. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”, „Zapisz się” lub inny podobny. Kontakt może nastąpić w każdej formie, np. SMS, tel, email lub inny.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 14. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL dotyczącej Usługi w zakresie bezpłatnej weryfikacji, konsultacji opisanej w Definicjach przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut. Wyjątkiem są hasła, podawane przez Pasternak LEGAL okazjonalnie do publicznej wiadomości, których podanie w formularzu uprawnia do wydłużenia czasu trwania konsultacji telefonicznej do 30 minut.
 15. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

§4

Odpowiedzialność Pasternak LEGAL

 1. Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Pasternak LEGAL – w związku z bezpłatnymi weryfikacjami lub konsultacjami.
 2. Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od Pasternak LEGAL lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Pasternak LEGAL.
 3. Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.pasternaklegal.pl w zakładce Regulamin Formularza Kontaktowego.
 4. Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji bez podania przyczyny.

§5

Ochrona danych osobowych

 

Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się tutaj – kliknij w link.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 08 września 2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii lub przesłania ich na adres email Klienta.

4. Po ukazaniu się na stronie Serwisu www.pasternaklegal.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż brak sprzeciwu po jego ogłoszeniu w terminie 1 dnia stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

5. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

 

POBIERZ REGULAMIN BEZPŁATNEJ WERYFIKACJI W FORMIE PDF – Regulamin bezpłatnych konsultacji – PASTERNAK LEGAL

Kontakt

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1