Prawo gospodarcze

16 września 2020

Odwołanie członka zarządu a umowa o pracę

Kodeks Spółek Handlowych w art. 203 § 1 przewiduje, że „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego ...

Czytaj dalej

Odwołanie członka zarządu a umowa o pracę

Prawo karne

16 września 2020

Jak skutecznie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

W celu zainicjowania wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy czynu zabronionego niezbędnym jest poinformowanie o popełnieniu przestępstwa organów ścigania. Wyjątkiem od powyższej zas...

Czytaj dalej

Jak skutecznie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Prawo karne

16 września 2020

Prawomocne skazanie – zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Artykuł 18 k.s.h. wprowadza kryteria piastowania funkcji w organach spółek kapitałowych. Zgodnie z paragrafem 2 przywołanego przepisu członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo...

Czytaj dalej

Prawomocne skazanie – zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Inne

16 września 2020

Alimenty na dziecko, które zawarło związek małżeński

W praktyce panuje ogólne przeświadczenie, że alimenty należą się dziecku, które się uczy i nie jest w stanie samo się utrzymać. Pytanie rodzić może jednak czy rodzice są zobowiązani d...

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko, które zawarło związek małżeński

Prawo karne

16 września 2020

Rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty

Kara grzywny jest karą orzekaną wobec sprawcy co do zasady w stawkach dziennych. Aby uiścić karę grzywny skazany ma obowiązek dokonać zapłaty kwoty, która jest iloczynem orzeczonej ilości st...

Czytaj dalej

Rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest postępowanie nakazowe w prawie karnym i jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Kodeks postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewiduje także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego. Zgod...

Czytaj dalej

Czym jest postępowanie nakazowe w prawie karnym i jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Prawo karne

16 września 2020

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Ustawodawca w art. 46 Kodeksu karnego wprowadził do polskiego porządku prawnego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, którego celem pozostaje szeroka ochrona interesu ofiary przest...

Czytaj dalej

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Inne

16 września 2020

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Od 1 czerwca tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Wypełnia ona prawo obywatela do dobrej administracji konkretnymi gwarancjami. Skorzystają na tym...

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Prawo karne

16 września 2020

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Przewidziana w art. 387 k.p.k. instytucja dobrowolnego poddania się karze daje możliwość poddania się karze już na początkowym etapie postępowania sądowego. Do chwili zakończenia pierwszego ...

Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Inne

16 września 2020

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności

W rozdziale piątym kodeksu pracy zawarto postanowienia regulujące odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Za szkodę powstałą w mieniu, które zostało powierzone z ob...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności