Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym Sąd ma prawo lub obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W jakich okolicznościach Sąd może a kiedy ...

Czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Odpowiedzialność za długi spadkowe od 18.10.2015 r.

Odpowiedzialność za długi spadkowe od 18.10.2015 r.

W dniu 17 kwietnia 2015 roku ogłoszono ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 539) – dalej „ustawa nowelizująca”. ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za długi spadkowe od 18.10.2015 r.

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Dozór Policji na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym dozoru Policji, jest zabezpieczen...

Czytaj dalej

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępo...

Czytaj dalej

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Opóźnienie lotu - prawa pasażera

Opóźnienie lotu – prawa pasażera

W obecnych realiach gospodarczych podróże lotnicze nabierają coraz większego znaczenia wobec czego warto zapoznać sie z prawami jakie przysługują pasażerowi w przypadku opóźnienia lotu. Rozp...

Czytaj dalej

Opóźnienie lotu – prawa pasażera

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy, który może zostać zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postę...

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie

Prawo gospodarcze

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO SPÓŁEK

Głosowanie przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników

Z regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych wynika, że jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawiera ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać p...

Czytaj dalej

Głosowanie przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Umorzenie zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Z regulacji zawartych w ustawie wynika, że Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrze...

Czytaj dalej

Umorzenie zaległości podatkowej

Prawo karne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Termin do wniesienia odwołania - Prawo zamówień publicznych

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych
Download file
1