Prawo karne

14 września 2020

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO

W praktyce powstał ciekawy problem dotyczący instytucji zaliczki, a mianowicie czy kwota wpłacona w ramach zaliczki za wykonanie umowy cywilnoprawnej, która następnie nie została zwrócona ze wz...

Czytaj dalej

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO

Prawo gospodarcze

14 września 2020

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?

Przepis art. 248  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. - dalej jako k.s.h.) wskazuje, że uchwały wspólników powinny być wpisane do ksi...

Czytaj dalej

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?

Prawo budowlane

22 czerwca 2020

Podatek VAT w robotach budowlanych

W piątek 28 kwietnia tego roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sprawie wykładni przepisów o naliczaniu podatku VAT. Według Sądu to faktyczne wykonanie robót budowlanych, a nie...

Czytaj dalej

Podatek VAT w robotach budowlanych

Prawo gospodarcze

11 czerwca 2020

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. – dalej jako k.s.h.) przewiduje, iż dopuszczalne jest zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika ...

Czytaj dalej

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Inne

14 września 2020

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją, albowiem narusza zasadę równości. Na mocy prze...

Czytaj dalej

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Inne

14 września 2020
podatek od spadków i darowizn

Podatek od darowizny

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2015, poz. 86 j.t. ze zm. – dalej jako „ustawa”), „Podatkowi od spadków i da...

Czytaj dalej

Podatek od darowizny

Inne

14 września 2020

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytu...

Czytaj dalej

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria

Inne

14 września 2020

Projekt ustawy nowelizującej Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

W dniu 14.04.2015 roku na Stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieszczono informację o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i ko...

Czytaj dalej

Projekt ustawy nowelizującej Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Inne

14 września 2020

Od 1 marca 2015 roku nowe dowody osobiste

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 16 lutego 2015 roku zamieszczono komunikat, iż z dniem 1 marca 2015 roku zacznie obowiązywać nowy wzór dowodu osobistego, który będzie obsługi...

Czytaj dalej

Od 1 marca 2015 roku nowe dowody osobiste