Inne

15 września 2020

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że strona może działać sama lub przez pełnomocnika. W postępowaniu administracyjnym strona obowiązana jest działać tylko wtedy, kie...

Czytaj dalej

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Prawo karne

15 września 2020

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym jest instytucją pozwalającą na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Postępowanie mediacyjne, w przypadku dojścia stron postępowania do porozumienia, kończy się zaw...

Czytaj dalej

Mediacja w postępowaniu karnym

Inne

14 września 2020

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

W art. 29 § 2 kodeksu pracy wskazano, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu r...

Czytaj dalej

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

Prawo budowlane

14 września 2020

Sprostowanie Księgi Wieczystej

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zapewnia ona bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sądy Rejonowe. ...

Czytaj dalej

Sprostowanie Księgi Wieczystej

Inne

15 września 2020

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Instytucja zachowku została uregulowana w kodeksie cywilnym, a konkretniej w art. 991 i n. Wszelkie roszczenia związane z zachowkiem mają charakter majątkowy, tak więc w myśl art. 117 § 1 k.c. ...

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Inne

15 września 2020

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem 25.12.2014 roku ujednoliciła zasady odpowiedzialności sprzedających nieruchomości za wady fizycznej rzeczy sprzeda...

Czytaj dalej

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Inne

23 maja 2020

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Z dniem 240.3.2020 r. znowelizowano przepisy postępowania upadłościowego mając na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw upadłościowych oraz umożliwienia większej liczbie konsumentom ogłos...

Czytaj dalej

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Prawo karne

30 maja 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Prawo gospodarcze

14 września 2020

Sąd zweryfikuje karalność członka zarządu

Na mocy art. 21a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym “Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinfo...

Czytaj dalej

Sąd zweryfikuje karalność członka zarządu

Własność intelektualna

14 maja 2020

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,...

Czytaj dalej

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego