Prawo gospodarcze

Sprawozdanie o stosowaniu terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

autor: Łukasz Pasternak

02.02.2021

Wraz z nadejściem nowego roku doszły nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców a jest to sporządzanie sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26), który stanowi, że kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dla wyjaśnienia należy przytoczyć, że podmiotami o których mowa w art. art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są: kierownicy podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz kierownicy podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

W swojej treści art. 13a u.p.n.o.t.h. nie precyzuje jak należy rozumieć pojęcie kierownika w rozumieniu art. 27b u.p.d.o.p. Jednakże przyjmuje się, że zamiarem ustawodawcy było wskazanie podmiotu sprawującego funkcje kierownicze w danym podmiocie. Za kierownika będziemy zatem uważać członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy - członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Powyższa regulacja nie zmienia zasad reprezentacji wyżej opisanych podmiotów, konstruuje ona jedynie zasadę, według której odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania spoczywa na wszystkich członkach organu wieloosobowego. Przytoczony przepis konstruuje odpowiedzialność quasi solidarną, według której niezłożenie sprawozdania przez któregokolwiek z członków organu wieloosobowego skutkuje odpowiedzialnością każdego członka tego organu, natomiast złożenie sprawozdania przez któregokolwiek członka organu wieloosobowego zwalnia pozostałych. Jednocześnie należy wskazać, że wspomniany przepis nie nakłada obowiązku osobistego złożenia sprawozdania, może zatem ono być złożone przez pełnomocnika.

Termin złożenia sprawozdania został określony wprost w treści art. Art. 13a ust 1 u.p.n.o.t.h. z którego treści wynika, że sprawozdanie sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy i składa do dnia 31 stycznia każdego roku. Użycie przez ustawodawcę pojęcia roku kalendarzowego rozwiewa wszelkie wątpliwości co do zagadnienia, czy rozliczenie składa się za rok kalendarzowy, czy za rok obrotowy.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26)
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 21.01.2021r.

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach - za darmo - prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

28 czerwca 2022

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową, może zdecydować się na przekształcenie formy prawnej swojej działalności. Jedną z możliwych spółek, na jaką przedsiębiorcy decy...

Czytaj dalej

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Inne

14 czerwca 2022

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU A UMOWA O PRACĘ

Kodeks Spółek Handlowych w art. 203 § 1 przewiduje, że „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego ...

Czytaj dalej

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU A UMOWA O PRACĘ

Prawo gospodarcze

24 maja 2022

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI

Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa